VORMSEL

De oorsprong van het Vormsel is de handoplegging door de apostelen. Maar vanaf haar begin heeft de kerk verschillende riten gehad voor de mededeling van de heilige Geest in het vormsel; deze riten zijn ook herhaaldelijk veranderd. In 1971 heeft paus Paulus VI vastgesteld dat het sacrament van het Vormsel wordt bediend door de zalving van het voorhoofd met chrisma, die bij wijze van handoplegging geschiedt onder de woorden: N., ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods. Bovendien is de handoplegging over alle vormelingen te zamen met het gebed: “Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus …” een zinvol onderdeel van het sacrament, hoewel het niet tot het wezen van de sacramentele ritus behoort. In deze dubbele symboolhandeling behoudt het Vormsel haar dubbele zin: in de handoplegging komt het bijbelse gebaar te voorschijn waarmee de gave van de heilige Geest wordt meegedeeld en in het gebed wordt afgeroepen, in de zalving met chrisma ontvangt de vormeling het zegel dat haar of hem op Christus doet gelijken. Dit zegel is onuitwisbaar, en dus kan een mens slechts eenmaal worden gevormd.

Bron: www.katholieknederland.nl

Als uw kind in groep 8 van de basisschool zit, kan uw kind het Vormsel toegediend krijgen in de loop van het schooljaar. Is uw kind ingeschreven op een Rooms Katholieke basisschool in onze parochie dan zal uw kind meedoen in de groep. De vieringen worden voorbereid door kerk, ouders en school.

Is uw kind ingeschreven op een andere basisschool of op een school voor speciaal basisonderwijs dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap, om uw kind deel te laten nemen aan de voorbereiding op het Vormsel.