NIEUWS


Waarom de sterfdag van een heilige vaak de feestdag is.

Elke heilige heeft zijn of haar eigen feestdag op de kerkelijke kalender. Zodra iemand zalig of heilig verklaard wordt, wordt die datum door ‘Rome’ vastgesteld. De liturgische feestdag van een heilige is een vrolijke dag, zeker voor de mensen die een speciale verering voor die betreffende heilige hebben. Naast de viering in de kerk worden er soms ook meer wereldse feesten aan gekoppeld. Dat klinkt allemaal heel feestelijk. Maar wie dan de levensgeschiedenis erbij pakt, zal ontdekken dat de feestdag van de heilige meestal zijn of haar sterfdag is. Dat zou je opmerkelijk kunnen noemen. Wij zijn gewend om feest te vieren op iemands geboortedag of op een dag die om de een of andere reden bijzonder is in iemands leven en niet op z’n sterfdag. Toch ligt dat bij de feestdag van een heilige net even iets anders. De dag waarop iemand op aarde sterft, wordt gezien als het moment waarop hij of zij geboren wordt in de hemel. Zeker bij heiligen mogen we daarvan uitgaan.

We vieren dus wel degelijk een verjaardag: die van de aankomst van deze heilige op zijn of haar definitieve bestemming: bij God.

Bisdombedevaart naar Lourdes

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan. Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”

De komende maanden wordt onder andere via deze website meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes. We houden u op de hoogte.

Maria Tenhemelopneming

Op 15 augustus vieren we het belangrijkste Mariafeest van het jaar: Maria Tenhemelopneming. Dit feest wordt al sinds de zesde eeuw gevierd. In die tijd was Georgius bisschop van Tours. Hij is beroemd geworden vanwege de verhalen over de vroege geschiedenis van de Kerk die hij opgeschreven heeft en die bewaard zijn gebleven. Een van zijn verhalen gaat over de Tenhemelopneming van Maria:

“Toen Maria haar levensloop geëindigd had, en zij uit deze wereld geroepend werd, kwamen de apostelen, ieder uit zijn land, naar haar huis. En toen de apostelen hoorden dat Maria van de aarde zou worden opgenomen, wachtten zij tezamen met haar. En zie, de Heer Jezus kwam met zijn engelen, en haar ziel nemend gaf Hij die aan de aartsengel Michaël en ging heen.

’s Morgens vroeg namen de apostelen haar lichaam tegelijk met het bed op, en legden het neer in het graf. Zij bewaakten het, en wachtten de komst des Heren af. En zie, wederom stond de Heer bij hen, ontving het lichaam, en gelastte het in een wolk naar het paradijs te brengen. Daar verenigde de ziel zich met het lichaam, en zo geniet Maria nu van de eeuwige goederen”.

Tekst van Georgius overgenomen uit: ‘Weg van Maria, Als God je leven raakt’, door Sanny Bruijns o.carm. KBS 2002.

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig

(LUCAS 10,2) – Als ik vertel dat ik in de kerk werk, krijg ik regelmatig opmerkingen als: ‘mooi hoor, dat je dat doet, maar wat heeft het voor zin?’ ‘Alleen maar grijze hoofden’ ‘Hoe houd je dat vol?’, ‘Over tien jaar is er niks meer van over.’ Als ik zeg, dat ik het mooi werk vind en het graag doe, zijn mensen verbaasd.

Het heeft er mee te maken, dat er veel te oogsten is in de kerk. Ik kom er veel aardige, betrokken, oprecht in anderen geïnteresseerde mensen tegen. Mensen die zich inzetten voor de geloofsgemeenschap met grote trouw, die hun tijd en liefde geven voor hun medemensen, van hun kerk en parochiecentrum een gastvrij huis maken, waar je gekend wordt en er naar je verhaal wordt geluisterd, geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus die omging met tollenaars en zondaars.

Ja, er zijn te weinig arbeiders, want het is vooral de oudere generatie die financieel de kerk overeind houdt en actief is als vrijwilliger. Ik zou willen, dat er genoeg jonge mensen zijn die het stokje overnemen.

Maar leven in het voetspoor van Jezus en Franciscus, waarin het gaat om eenvoudig leven gericht op mensen in plaats van bezit, geeft zin en richting, zeker samen met anderen, en is een bron van geluk. Dan is de oogst groot!

Annet Zoet, Pastoraal werker

Paus Adrianus VI

WERELDLEIDER UIT UTRECHT – Adrianus VI is de enige Nederlandse paus ooit. Precies vijfhonderd jaar geleden, in 1522, wordt hij totaal onverwacht verkozen. Adrianus groeit op in Utrecht en maakt carrière in dienst van keizer Karel V. In die tijd beleeft de kerk in West-Europa een grote crisis. Veel kerkleiders zijn corrupt en het Vaticaan is bankroet. Een slechtere tijd om paus te worden, is er niet.

Waar loopt Adrianus tegenaan in het Roomse bolwerk? Ga mee terug naar het jaar 1522-1523 en stap in de voetsporen van de idealist Adrianus. Belangrijke stukken die te zien zijn, dateren ook daadwerkelijk uit zijn pausschap. We komen op die manier heel dicht bij Adrianus en de problemen die hij moest oplossen. Adrianus is slechts 14 maanden paus, welk verschil heeft hij kunnen maken?

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, bleek Adrianus wel degelijk een visionaire en bekwame paus. Met duidelijke ideeën over wat er anders moest en met concrete hervormingsplannen. Is Adrianus in staat de koers van de kerk te verleggen? Ontmoet onze man in Rome in deze unieke tentoonstelling!

Nu te zien tot 13 november 2022 in het Museum Catharijneconvent Utrecht.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Als u al een bijdrage heeft gedaan, willen we u in elk geval hartelijk bedanken daarvoor!

Ieders bijdrage is onmisbaar om de kerk in de toekomst te laten bestaan en daarmee ook voor onze kinderen en kleinkinderen een vertrouwde basis voor hun geloof te laten zijn. Mogen we u vragen om, als u dat nog niet hebt gedaan, ook bij te dragen en uw bijdrage over te maken, als een eenmalig bedrag of een periodieke bijdrage?

Samen geven we vandaag voor de kerk van morgen en zorgen zo voor de toekomst van onze kerk en onze geloofsgemeenschap.

De opbrengst van de Actie Kerkbalans in combinatie met Collecten Eigen Kerk blijft zoals gezegd over de eerste maanden van dit jaar licht achter bij voorgaande jaren. Wellicht denkt u: “De kerk ontvangt al voldoende, mijn bijdrage is niet zo erg nodig”. Het tegendeel is echter waar. De realiteit is dat onze parochie sinds het uitbreken van de Covid-pandemie kampt met een klein tekort in de begroting. Met andere woorden: kijkend naar de langere termijn, dan lopen de inkomsten (vanuit de Actie Kerkbalans) gestaag terug, terwijl anderzijds zaken duurder worden. We hopen met de terugkeer van activiteiten in de Stefans-Hof, de komende jaren weer een sluitende begroting te kunnen presenteren. We zullen het tij moeten keren om op de langere termijn ook kerk te kunnen blijven. Natuurlijk vinden er op parochieel niveau en daarboven ook acties plaats om de kosten te beperken. Maar aan de andere kant kunnen we er met elkaar voor zorgen dat onze kerk financieel gezond is en blijft, door allemaal ons (financiële) steentje bij te dragen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Vrij zijn van ….?

Kijk je uit naar de vakantie? Heb je al plannen gemaakt? Voor velen is het sinds 2019 weer de eerste gelegenheid om op vakantie te gaan volgens hun eigen wens: er gelden geen coronamaatregelen meer, hoewel er sprake lijkt te zijn van een zomergolf. Begrijpelijk zien velen er naar uit weer naar hun favoriete vakantiebestemming af te reizen.

Het woord vakantie komt van het latijnse woord vacare, dat leegmaken betekent. Vakantie vraagt om leegmaken, vrij worden.  Toch is het soms nog een hele kunst om je ook werkelijk leeg te maken en vrij te voelen op vakantie. Kunnen we onze bezigheden, onze besognes en ons gevoel, dat er nog zoveel moet loslaten wanneer we op vakantie gaan? Kunnen we onze telefoon thuislaten of tenminste uitzetten en één keer per dag checken? Dat is moeilijk. Er zijn werkgevers die verlangen, dat werknemers ook tijdens hun vakantie bereikbaar zijn. Veel mantelzorgers voelen zich bijna schuldig omdat zij op vakantie gaan en zijn bezorgd of het wel goed zal gaan met degene die zij verzorgen. Er zijn mensen die zich zonder hun telefoon totaal geïsoleerd voelen. Je hoort er niet bij als je niet bereikbaar bent.

Kun je in deze situaties dan wel bij jezelf komen? Heb je dan voldoende ruimte voor jezelf? Ben je vrij als anderen zomaar kunnen inbreken in jouw privéruimte, of je kunnen claimen? Vrij zijn van wat je in beslag neemt, of beslag op je legt in je dagelijks leven, is een belangrijke voorwaarde om vrij te worden voor ….? Ja, voor wat eigenlijk?

Misschien in eerste instantie voor het vele waar je normaal niet aan toekomt en wat toch heel wezenlijk is. Samen eten bijvoorbeeld, met alle tijd en aandacht voor het eten en voor een goed gesprek met elkaar. Vrienden opzoeken, die je al lang niet meer in alle rust gesproken hebt. Dat boek lezen, dat er al zo lang ligt, of een lange wandeling of fietstocht maken, of een tentoonstelling bezoeken, waar je eerder geen tijd voor had.

In de vrije ruimte van de vakantie kunnen je ogen ook opengaan voor een nieuwe, andere werkelijkheid. “Het is vakantie, de zon komt op, het is nog roerloos stil op de camping. Ik ruik de morgen. Door het zwarte silhouet van de bomen is de opkomende zon zichtbaar. Ik kijk en luister en voel me deel van de schepping. Ik voel verbondenheid met de aarde, met de natuur, met alles wat leeft en weet dat ik er deel van uit mag maken.”

Het kan zomaar gebeuren, in een onbewaakt ogenblik, dat zich de diepte van het geheim van leven voor je opent: je diepste verlangen, je verbondenheid met anderen, wat echt belangrijk is voor jou, wie je ten diepste bent. Je ervaart zin en betekenis in je leven. Het wordt je gegeven, een geschenk uit de hemel!

Soms overkomt het je op vakantie. Maar je hoeft er niet voor op vakantie te gaan. Het kan je ook thuis overkomen, wanneer je uit je raam kijkt, of wanneer je een wandeling maakt in je directe omgeving. Even ben je vrij en opent zich een onverwacht perspectief. Je weet, dit is Leven in volheid, Leven als geschenk!

Een goede vakantietijd!

150e Twentse Processie Kevelaer

Rond Kerstmis 1641 hoorde Hendrick Busman, toen hij over de hei van Kevelaer liep, een stem die hem zei een kapelletje te bouwen op deze plaats. Hij dacht dat hij het niet goed had verstaan, maar het werd nog tweemaal herhaald. Zijn vrouw kreeg een poosje later een vreemde droom. Zij droomde over een kapelletje met daarin een afbeelding van de Moeder van God. Zij is de Troosteres van de Bedroefden. In die tijd geen overbodige luxe door alle oorlogen in Europa die ook in de streek van Gelder hun sporen hadden achtergelaten. Met behulp van de pastoor van Kevelaer bouwde Hendrick het kapelletje.

In de nacht van 1 juni 1642 bracht de pastoor het prentje, met de afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg, die hun geschonken was, naar het kapelletje. Noch diezelfde dag kwam een grote groep pelgrims op het kapelletje af uit Geldern en andere dorpen. Ook gebeurden er enkele wonderen, die opgetekend zijn. Mensen kwamen om te bidden, om kracht en nabijheid in tijden van grote verlatenheid.

Op deze plek, waar eens Hendrick Busman bad, komen vandaag honderdduizenden voor gebed. Zijn naam verdween uit de geschiedenis, nadat hij het kapelletje bouwde. Om het kleine stenen gebedszuiltje bouwde men in 1654 naar voorbeeld van de kapel in het Belgische Scherpenheuvel de zeshoekige Genadekapel. Het kleine prentje is het originele prentje. De Twentse Processie zet de traditie voort om op bedevaart naar Kevelaer te gaan, dit jaar voor de 150e keer.

Op zaterdag 27 augustus vertrekken we ’s morgens vanuit verschillende plaatsen om onze Hemelse Moeder Maria te eren en dank te brengen in dit bijzondere genadeoord. U kunt zich hiervoor opgeven t/m 12 augustus bij: het secretariaat van de St. Stephanusgemeenschap Borne tel. 074-2661310 of bij de heer B. Kuipers, tel 074-2665274.

Vanwege het jubileum gaat, naast ons pastoraal team en pater Hofstede uit Zenderen, hulpbisschop Hoogenboom met ons mee. Reiskosten bedragen dit jaar € 27,50 per persoon, graag bij opgave te voldoen.

In Hertme kan men zich aanmelden bij het secretariaat, tel. 074-2661395

Werelddag grootouders en ouderen

Zondag 24 juli viert de Kerk voor de tweede keer de Werelddag van de Grootouders en Ouderen. De paus heeft deze dag in 2021 tijdens de coronapandemie ingesteld om aandacht te vragen voor en van de ouderen. In zijn boodschap voor deze dag in 2022 benadrukt hij dat grootouders en met hen alle ouderen een missie kunnen vervullen en door gebed en geloofsoverdracht een revolutie van tederheid in gang kunnen zetten. Hiervoor is een speciaal gebed:

Ik dank U, Heer, voor de zegen van een lang leven:

laat het altijd vrucht mogen dragen

voor hen die hun toevlucht tot U nemen.

Vergeef, Heer,

de berusting en ontgoocheling,

maar laat me niet in de steek

wanneer mijn kracht afneemt.

Leer me hoopvol te kijken

naar de toekomst die Gij me geeft,

naar de zending die Gij mij toevertrouwt,

en eindeloos uw lof te zingen.

Maak me tot een tedere bewerker

van uw revolutie,

om liefdevol te waken over mijn kleinkinderen

en alle kleinen die bij U beschutting zoeken.

Bescherm, Heer, paus Franciscus

en laat Uw Kerk

de wereld bevrijden van eenzaamheid.

Leid onze schreden op de weg van vrede.

Gebed voor de boeren

Vrijdag 15 juli is de actie dag voor de boeren. Het pastorale team van onze parochie wil hen nabij zijn en een hart onder de riem steken. Dit willen zij doen door van 15.00 – 15.15 uur de kerkklokken te laten klinken.

Photo by Jorien Loman on Unsplash

Gebed voor de Boeren

Barmhartige God,

U, onze schepper van mens en dier,

Nu er grote onzekerheid heerst

bij de boeren en hun gezinnen

om het voortbestaan van hun bedrijf

willen wij bidden voor al deze gezinnen

die leven met angst,

om de toekomst van hun bedrijven.

Bidden wij dat wij hun onzekerheid mogen verstaan,

en oor hebben voor hun verhalen.

Geef hen de kracht en de moed om dit te doorstaan.

Dat zij allen mogen ervaren dat wij met hen meeleven, zoals U begaan bent met ons.