NIEUWS


Dauwtrappersviering te Hertme

Twee jaar lang hebben wij de Dauwtrappersviering op Hemelvaartsdag in Hertme door Corona moeten overslaan. Nu die crisis grotendeels onder controle is, pakken wij de draad weer op. Op 26 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze Verrezen Heer in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om half zeven. De voorganger in deze viering is pastoor Ton van der Gulik, Karmeliet te Zenderen, met ondersteuning van zang door het parochiekoor van Zenderen.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtend op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen. Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten na deze twee jaar onderbreking.

Wij heten u opnieuw van harte welkom.

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme

Jubileum Muziekvereniging St. Gregorius Hertme

De Muziekvereniging St. Gregorius, opgericht op 22 augustus 1922, viert dit jaar het honderdjarig bestaan met als thema:  “Gregorius gaat door”! Een jubileum om trots op te zijn. Niet alleen omdat er zoveel mensen in zo’n kleine gemeenschap muziek spelen, muziek oefenen én uitvoeren, maar vooral omdat muziek die mensen met elkaar verbindt, omdat het een teamwerk is. En natuurlijk krijgen ze de nodige waardering bij hun optredens, in eigen kring, voor de geloofsgemeenschap H. Stephanus Hertme, maar ook daarbuiten.

Het is ook verheugend én veelzeggend dat het bestuur van de Muziekvereniging gevraagd heeft om bij het begin van dit feestjaar met een eucharistieviering te mogen gedenken. Deze jubileumviering vindt plaats op Hemelvaartsdag om 9.30 uur in het openluchttheater van Hertme. Het belooft een inspirerende viering te worden met muziek, gebed en bezinning. Dank aan de Schepper dat mensen elkaar vinden door muziek en zo een band met elkaar weten te creëren, tot eigen welzijn, maar ook tot opbouw van de gemeenschap.

Van harte proficiat met dit jubileum.

Locatieraad H. Stephanus Hertme.

Meimaand – Mariamaand

Onze parochie besteedt in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. We nodigen u uit om samen de rozenkrans bidden bij de Mariakapel op de Koppelsbrink opdinsdag 24 mei om 19.00 uur Op dinsdag 31 mei wordt de Mariamaand afgesloten met een Marialof en processie bij de Mariakapel ook om 19.00 uur.

Afscheid Hélène van den Bemt

Zoals bekend is gemaakt op 1e paasdag zal Hélène van den Bemt per 1 juni een functie aanvaarden binnen de Twentse Zorg Centra. We nemen afscheid van Hélène van den Bemt op vrijdagavond 20 mei 2022 in Borne. Om 18.30 uur zal er een viering zijn in de St. Stephanuskerk met aansluitend een receptie in de Stefans-Hof. U bent daarbij allen van harte uitgenodigd.

Cadeautip; Hélène van den Bemt heeft aangegeven dat zij voor haar afscheid géén cadeau wil ontvangen maar dat zij het op prijs stelt als u een gift wilt overmaken voor de drie PCI -en van onze drie parochies.  De PCI is er voor mensen in nood. Gift Parochiële Caritas Instelling drie parochies: NL42RABO 0110 9270 44 t.n.v. Heilige Geest parochie, onder vermelding: ’gift afscheid  Hélène van den Bemt’.

Het Heilig Vormsel 2022 gaat van start

Op zaterdag 26 november 2022 kunnen kinderen uit Hengelo, Borne en Hertme die dan in groep 8  of hoger zitten het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen. In september gaat de voorbereiding op het H. Vormsel van start. Daar willen we jullie graag meer over vertellen. Daarom houden we eenInformatieavond over het H. Vormsel voor kinderen van groep 7 en hoger en hun ouders is op dinsdag 7 juni a.s. van 18.30 uur tot 19.30 uur in de Stefanshof, Stationsstraat 1, Borne. Aanmelden voor de informatieavond vóór 2 juni 2022 is noodzakelijk.

Bij verhindering is het ook mogelijk naar de informatieavond in Delden te komen op dinsdag 14 juni van 18.30 uur tot 19.30 uur in Stadscentrum Het Parochiehuis, Langestraat 79.

Aanmelden voor het Heilig Vormsel vóór  7 juli 2022. Opgave voor het Heilig Vormsel, aanmelding informatieavonden en algemene informatie: secretariaat pastoraal team: secretariaat@pastoraalteam.nl

Graag ontmoeten we jullie op deze avond!

Nieuws vanuit de Dijkhuiskapel

De vieringen in de kapel zijn weer als vanouds. Alle covid-maatregelen zijn opgeheven, waardoor ook het vooraf aanmelden voor het kapelbezoek niet meer nodig is. We zijn blij u allen weer in de kapel te mogen verwelkomen.

Dank aan alle de voorgangers en vrijwilligers die, ondanks de niet altijd even gemakkelijke omstandigheden, toch elke keer weer hebben klaargestaan om de bewoners van de verzorgings-afdelingen op te halen en na afloop van de vieringen weer terug te begeleiden naar de zorgafdelingen.

Elke zaterdagmorgen zien de bewoners er weer naar uit om samen met de medebewoners in de kapel de vieringen bij te wonen. Naast de geloofsbeleving is het ook een sociale gebeurtenis. Mocht u meer willen weten of heeft u interesse om af en toe een zaterdagochtend mee te helpen of te assisteren met het gereed maken van de kapel, of op een andere wijze mee te helpen neem dan gerust contact op met:

Jos Verheul (Tel: 06-83078118)

Vier Pasen samen in de Kerk

Na twee jaar is het weer mogelijk om samen de Goede week en Pasen te vieren in onze kerken. Als katholieke parochie in Borne en Hertme nodigen wij u van harte uit en graag brengen wij twee bijzondere activiteiten onder de aandacht.

Zaterdagavond Paaswake met medewerking van Con Brio. – Het jongerenkoor Con Brio was opzoek naar een uitdaging en had na een periode van repeteren online of in kleine groep zin om een uitdagend stuk in te studeren. Samen met dirigent Jeroen Hulshof kozen zo voor de Missa Brevis in G van Mozart. Tijdens de Paaswake van zaterdag 16 april om 20.30 uur in de St. Stephanuskerk Borne zullen delen van deze mis, zoals het Gloria en het Sanctus gezongen worden. Voorganger tijdens de Paaswake is Pater Nico Hofstede.

Samen brunchen op Tweede Paasdag. – Na afloop van de viering van Tweede Paasdag (maandag 18 april 2022 om 9.30 uur mmv Parochiekoor Borne) wordt er de jaarlijkse paasbrunch georganiseerd. Zoals eerdere jaren kunnen parochianen en ander geïnteresseerden na afloop van de viering genieten van een brunchbuffet met gekookte eieren in de Stefan-Hof. Voor de kinderen worden er chocolade paaseieren verstopt. Eerdere jaren was deze brunch een mooi moment om elkaar te ontmoeten. U bent van harte welkom!

Kinderkruisweg

Vrijdag 15 april ‘Goede Vrijdag’ is er een Kinderkruisweg in de St. Stephanuskerk om 15.00 uur. We staan samen stil bij het lijden en sterven van Jezus op Goede Vrijdag. Ook dit jaar mogen de kinderen weer een bloem meenemen voor de bloemenhulde aan het einde van de viering. Deze bloemen leggen we bij het kruis.

Paaservaringen in ontmoetingen onderweg

Als ik boodschappen doe, kom ik altijd mensen tegen. Je luistert naar elkaars lief en leed. Je steekt elkaar een hart onder de riem. Het zijn korte ontmoetingen, die altijd goed doen. De ontmoeting bij de koffie in onze parochies is ook zo’n moment, dat mensen luisteren naar elkaar. Het overlijden van dierbare mensen, het verdriet om lichamelijke beperkingen, de vreugde om een jubileum, de zorg om de oorlog in Oekraïne, de impact van de coronapandemie, al die ervaringen worden gedeeld. Er wordt samen gelachen. Vaak hoor ik ook hoe mensen worstelen met hun geloof. Vroeger was het geloof voor hen vanzelfsprekend. Veel meer denken zij over alles na. Er zijn veel vragen, er is twijfel en verwarring. Wat betekent geloof voor mijn leven?  Wat heeft het voor zin? Die verrijzenis van Jezus, wat betekent dat voor mijn leven op dit moment?

Die vragen zijn van alle tijden. Dat ontdekken wij in het evangelieverhaal van de Emmausgangers, een verhaal uit het leven gegrepen van mensen onderweg net als wij. Het gaat over twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaus. Jarenlang zijn ze met Jezus opgetrokken. Door de dood van Jezus aan het kruis is alles wat hun leven zin geeft weg. Hun droom is aan diggelen. Hoe nu verder met hun leven? Wat heeft het voor zin?

In het verhaal van de Emmausgangers voegt een derde, een onbekende zich bij hen. Ze vertellen hem hun verdriet, hun diepe teleurstelling, die doorklinkt in die ene zin: “Wij hadden gehoopt, dat Hij het zou zijn…”

En die onbekende luistert met open oren en een open hart. Ze kunnen hun hart bij hem luchten. Die onbekende is niet zomaar een meeloper. Die mee de put ingaat, die met alle winden meegaat. Hij houdt hen een spiegel voor. Hij roept hen op om verder te kijken, dieper en met andere ogen en hij geeft hen daarmee een nieuwe kijk op hun leven. Hij doet hen met andere ogen kijken naar die werkelijkheid, die op het eerste gezicht zo vreselijk hopeloos is. Die ontmoeting raakt hen zo diep dat zij zeggen: “Blijf bij ons Heer het is al avond.” Hij blijft die avond bij hen. Als een geschenk volop aanwezig. Later zullen zij zeggen: “Brandde ons hart niet, toen Hij met ons sprak.” Zij hebben Zijn aanwezigheid ervaren.  Heel diep en sterk. Die ontmoeting maakt nieuwe hoop en geloof in hen wakker. De onbekende slaagt er in om hun hart, oren en ogen te openen voor de woorden uit de Schrift. Zij worden als het ware opgetild uit hun ervaringen van zinloosheid en hopeloosheid. Zij gaan met andere ogen kijken. “Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde” vragen ze aan de onbekende. Hij laat hen niet in de steek, als de duisternis invalt. Als Hij de zegen uitspreekt, het brood breekt en het hen aanreikt, gaan hun ogen open en herkennen zij Hem. Ze hebben Zijn Aanwezigheid ervaren. Heel diep en sterk. Intens verdriet om de gestorven Jezus, en de ervaring van  zinloosheid en hopeloosheid die dat oproept, slaat om in de diepe herkenning dat Hij leeft.

Zoals de Emmausgangers met elkaar op weg zijn, zo zijn ook wij met elkaar op weg. In het samen vieren, in het samen bidden, in ontmoetingen met elkaar is de verrezen Heer met ons op weg in licht en donker van ons leven. Soms als een derde, onbekende. Er zijn momenten dat onze ogen opengaan en wij Hem herkennen.

Wij zien Hem als het Licht in de donkere nacht. Angst  maakt plaats voor hoop. Het Licht verdrijft de duisternis, het goede overwint het kwade. Leven en liefde zijn sterker dan de dood.

Zalig Pasen

Namens het pastorale team, Hélène van den Bemt, pastoraal werker

Stichting Noodopvang op zoek naar begeleiders

De Noodopvang Dakloze Asielzoekers in Borne (NDA) heeft op korte termijn een ingericht huis beschikbaar voor de opvang van 2 a 3 gezinnen (totaal ca. 10 personen) uit Oekraïne. Voor de ondersteuning van deze gezinnen zijn we op zoek naar personen die bereid zijn om deze gezinnen te begeleiden nadat ze bij ons zijn aangemeld voor opvang.

Van u wordt onder andere gevraagd om hen te helpen met het inschrijven in de gemeente (Basis Registratie Personen, BRP) en huisarts en de ouders te helpen hun weg te vinden naar een school voor hun kind(eren). Daarnaast bent u het eerste aanspreekpunt voor hulpvragen van deze gezinnen op andere gebieden en bent u hun contactpersoon naar het bestuur van de stichting NDA. Communicatie met hen zal in eerste instantie in het engels zijn en in voorkomende gevallen met de hulp van een tolk.

Aanmelden kan bij de voorzitter van de stichting via e-mail gustaafboerjan@home.nl of bellen naar 06-53978232 of bij de secretaris, zr. Josephine, zrs.liefde@gmail.com of 074-2661324.