Wat vraagt God van jou?

ROEPINGENZONDAG 2024

Op 21 april is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Het landelijk samenwerkingsorgaan van bisdommen en religieuzen heeft opnieuw materiaal uitgebracht om de aandacht voor, en het gebed om roepingen te bevorderen. Thema van dit jaar is: Wat vraagt God van jou? Het is een oproep aan ieder mens om tijd en ruimte te vinden voor stilte en gebed, te luisteren naar de stem van God en op het spoor te komen van wat Hij vraagt. Als gelovigen weten we dat God ons daarbij altijd mensen op onze weg stuurt om ons te helpen onderscheiden.

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil dit proces van harte ondersteunen met materiaal en initiatieven, maar rekent er ook op dat onze parochies meer en meer uitgroeien tot plaatsen van levend en enthousiast geloof waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en waar degenen die zich geroepen weten met gebed en anderszins worden ondersteund.

Gebed

Een bijzondere vorm van ondersteuning is het gebed om roepingen. Daarom nodig ik alle gelovigen uit hieraan mee te doen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring om roepingen. Voor informatie en opgave voor de Gebedskring:www.ariensinstituut.nl/gebedskring of scan de QR-code bij dit artikel.

Daarnaast wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen. Uw bijdrage is meer dan welkom op rekeningnummer NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie over schenken of nalaten, zie: www.ariensinstituut.nl

Hartelijk dank voor uw steun.

drs. Patrick Kuipers

Rector Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad.