NIEUWS


Noodnummer

Vanaf donderdag 18 juli is er een noodnummer in gebruik genomen door het pastoraal team. Elke week zal een van de pastores, of het pastoraal secretariaat bereikbaar zijn voor parochianen die dit noodnummer bellen.

  • Het telefoonnummer is à 06 – 232 54 488

Dit noodnummer is NIET voor het melden van uitvaarten.

Lof met Processie

Dinsdag 29 mei zal er om 19.00 uur bij de Mariakapel op de Koppelsbrink een Lof met Processie gehouden worden als afsluiting van de meimaand. Voorganger is pastor Z. Nowara en het parochieel zangkoor zal de samenzang ondersteunen. Bij slecht weer zal de viering in de St. Stephanuskerk plaatsvinden.

Examentijd!!

WIJ LEVEN MET JULLIE MEE. -Het is weer zover! Het schooljaar zit er bijna weer op. De afgelopen maanden heeft de leerstof zich weer opgestapeld, werden de eindexamenkandidaten bedolven onder feiten, gegevens, grafieken, schema’s, modellen. Proefwerken opnieuw gemaakt. Nu breekt de periode aan, waarin bewezen moet worden dat dit allemaal verwerkt is, dat de kandidaten een grondig inzicht verworven hebben in datgene wat er geleerd werd en, dat er verbanden gelegd kunnen worden en gegevens worden geïnterpreteerd.

Voor de één gaat dit wat gemakkelijker dan voor de andere, maar voor de meesten wordt het toch weer een zenuwslopende periode, waarin elke vorm van steun, van medeleven van harte welkom is. Vaak is het ook een zenuwslopende periode voor de ouders. Zij moeten soms ook “stampen” incasseren die voor leerkrachten bedoeld zijn. Laten we in deze periode eens denken aan onze eindexamenkandidaten en hen steunen met een vriendelijk woord en Onze Lieve Heer om kracht vragen dat ze de moed kunnen opbrengen om deze periode tot een goed einde te brengen.

Van de Bestuurstafel

Enkele weken geleden is het nieuwe gezondheidscentrum “De Poort van Borne” geopend. Het centrum is gevestigd in de voormalige H. Theresia. Er liggen dan ook verbintenissen tussen de oorspronkelijke kerk en de nieuwe functie van het gebouw. Reden om een speciaal cadeau bij de opening te geven. In het archief van de kerk waren foto’s gevonden van de bouw van de Theresia, de eerste spa in de grond, contouren van de nieuwe kerk en de kerk als zodanig. De negen bijpassen de foto’s zijn ingelijst en hebben een prominente plaats gekregen in het nieuwe gezondheidscentrum. Komt u de kerk binnen dan hangen rechts vooraan, waar vroeger het altaar was, de foto’s. Op deze wijze blijft de herinnering aan de oorspronkelijke functie van het gebouw toch bestaan. Ook de geschonken doopvont blijft een klein pareltje van nostalgie en doet ons blijvend herinneren aan de vele doopjes die in de H. Theresia zijn gevierd.

Een andere herinnering wordt nu ook gerealiseerd. Misschien heeft u gezien dat naast het centrum, een fundament is gelegd. Dat is het fundament voor de gedachteniskapel aan de H. Theresia. De eigenaar van het gehele complex, Erik Mijnhardt, heeft dit stuk grond beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling, dat bij het Theresiafeest, dat dit jaar gehouden wordt op zondag 7 oktober, de gedachteniskapel ook wordt ingezegend. Na de viering van de Eucharistie, zal dit gaan plaatsvinden. Noteer alvast in uw agenda. Het is zeer droef, dat Jan Kemper, een van de initiators van de gedachteniskapel hier niet meer bij kan zijn. Vele uren heeft hij besteed aan het maken van een passende tekening en het voeren van overleg om e.e.a. gerealiseerd te krijgen.

Met het vertrek van Carla Roetgerink, is haar werkruimte in de pastorie te Borne, ook vrijgekomen. Haar werkruimte, zal in de nabije toekomst toch weer worden bezet. Pastoraal werker Ria Doornbusch zal, samen met Annet Zoet de ruimte als werkruimte gaan gebruiken. Annet Zoet, u weet het, is per 1 juni benoemd tot pastoraal werkster voor de drie samenwerkende parochies. Zij woont in Haaksbergen en zal niet verhuizen. Haar profiel is catechese. De komende maanden zal Annet mede gebruiken om kennis te maken met vele groepen en personen in de drie parochies, De Heilige Geest, de goede Herder en onze parochie.

Jaarlijks is er een kerktelling in alle parochies in het Bisdom Utrecht. Al deze gegevens worden verzameld door het KASKI, een onderzoeksinstituut, gekoppeld aan de St. Radbouduniversiteit te Nijmegen. Voor onze parochie zijn de volgende cijfers wellicht interessant. De parochie telt per eind 2017 7601 parochianen. Deze parochianen wonen in 4282 huishoudens. 919 Huishoudens dragen jaarlijks bij aan de actie Kerkbalans. Dat is ruim 21 procent van het aantal ingeschreven huishoudens. De actie Kerkbalans is een van de grote pijlers onder het in standhouden van onze parochie! Op parochianen, houd uw kerk in ere. Ruim 420 vrijwillig(st)ers dragen mede het werk in onze twee geloofsgemeenschappen. Ruim 170 koorleden verzorgen verschillende vieringen. Er zijn 23 kinderen gedoopt, 37 kinderen deden hun eerste Communie en 13 kinderen werden gevormd. Er was 1 huwelijksviering en er waren 49 uitvaarten. Gemiddeld komen er per weekend 250 personen naar een viering.

Kees Veringmeier

Start eeuwfeest R.K.S.V. NEO

Op zondag 6 mei zal er in de Eucharistieviering aandacht worden besteed aan de start van het eeuwfeest van R.K.S.V. NEO, opgericht op 11 mei 1919. Pastoor Marc Oortman zal in deze viering voorgaan. Tevens wordt de Eucharistieviering opgedragen aan de leden en alle overleden leden van de voetbalvereniging NEO. Iedereen wordt hierbij van harte uitgenodigd.

Bevrijdingsdag

Op zaterdag 5 mei vieren wij onze Bevrijdingsdag, de Dag van de Vrijheid. Vrijheid is uiteraard een groot goed voor wie de oorlog, gevangenschap of onderdrukking meemaakt of heeft meegemaakt. Aan hen denken we op 4 mei, tijdens onze Dodenherdenking. En ook wie dagelijks een strijd heeft te leveren met zichzelf of met zijn omgeving, beseft maar al te goed, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vrijheid is een niet vanzelfsprekend en daarmee een bijzonder kostbaar goed. Dat vieren wij op deze dag van de vrijheid.

Hoeveel mensen in Nederland zouden er op 5 mei bij ‘vrijheid’ nog aan het christelijk geloof denken? Toch spreekt juist het christelijk geloof veelvuldig over vrijheid. De apostel Paulus in het Nieuwe Testament zegt zelfs dat het kenmerkend is voor christenen dat zij vrije mensen zijn. Je bent tot vrijheid geroepen, dat is je bestemming, schrijft hij.

Christelijke vrijheid is volgens de apostel Paulus dan ook een heel andere vrijheid, namelijk één die niet te maken heeft met boeien en kerkers. Hij spreekt over een geestelijke vrijheid, een vrijheid waarin mensen zich niet beheerst voelen. Een innerlijke vrijheid, zou je ook kunnen zeggen.
Innerlijke vrijheid wordt wel omschreven als ‘de vrijheid om te zijn wie je bent, niet gehinderd door innerlijke belemmeringen’. Innerlijke belemmeringen zoals al die zorgen die mensen zich vaak maken. Al die zorgen die je leven zo kunnen beheersen. Ook Jezus roept de mensen op om zich geen zorgen te maken, maar om juist zorgeloos te zijn. Innerlijk vrij, zou je ook kunnen zeggen.
Zorgeloosheid is volgens Hem geen vlucht voor de realiteit, integendeel. Het gaat bij hem niet over een zorgeloos bestaan, zo’n zwitserlevengevoel. Het is niet een ontkomen of ontsnappen aan alles wat er in je leven op je bordje komt. Zijn oproep moet je lezen in de grote context van de Bergrede, die redevoering , waarin het gaat over de houding die mensen kunnen aannemen in hun leven tegenover zichzelf en de ander. Over de keuzes die je daarin kunt maken, ook in het omgaan met de zorgen van alledag. Want die zijn er altijd weer. Ja, zorgeloosheid vereist soms ook moed. Vrijheid en moed gaan hand in hand, zingt ons volkslied.: ‘Vrij onverveerd’ .

God legt zijn vleugels van genade beschermend om hem heen als vriend lezen we in psalm 91. De vleugels van God die je beschermen. Dit is een beeld dat vaak terugkomt in de Bijbel: het beeld van de arend die boven haar jongen vliegt als ze hen leert vliegen. Is er een jong dat dreigt te vallen, dan maakt de arend een duik en gaat onder dat jong vliegen. De dichter van deze psalm heeft iets gezien van hoe God omgaat met de mens en wat God voor mensen doet: waken, beschermen, dragen, in de gaten houden. Daar komt veel troost in mee: wat een liefdevolle zorg besteedt God aan zijn mensen.

Deze psalm is een psalm vol van vertrouwen. En juist hierin bestaat mijn innerlijke vrijheid als mens. Namelijk in een vrijheid die voortvloeit uit dit vertrouwen. Ik kan pas werkelijk innerlijk vrij zijn, zorgeloos zijn als ik mij gedragen weet en mij daaraan mag toevertrouwen. Vertrouwend op God, die eeuwige bron van leven, die als een arend haar vleugels onder mij uitstrekt. Vertrouwend op God die voor me zorgt, mijn zorgen en lasten voor me wil dragen.

Vieringen op vrijdagmorgen

Vanwege het geringe kerkbezoek bij de door-de-weekse viering op vrijdagmorgen is in overleg met het parochiebestuur en het pastoraalteam besloten om vanaf 1 mei geen door-de-weekse -vieringen meer te houden op vrijdagmorgen. Wel zullen de Eerste Vrijdagvieringen doorgaan met zoveel mogelijk een Eucharistieviering.

Meimaand-Mariamaand

In de meimaand wordt er elke dinsdagavond om 19.00 uur de rozenkrans gebeden bij de Mariakapel op de Koppelsbrink in Borne. Tevens zullen we enkele Marialiederen zingen. De Meimaand wordt afgesloten op dinsdagavond 29 mei met een Lof en Processie.

 

Pastorale Column

Begeesterd raken, kent u dat gevoel of hebt u dat in de laatste periode nog mogen ervaren? Ik wel, in de afgelopen maanden zie ik meer en meer jongeren begeesterd raken door M25. Hun handen en voeten, dienstbaar stellen vanuit hun Bron aan de samenleving, aan de medemens die veelal leven aan de rafelrand van onze samenleving. Inmiddels zijn dertig jongeren actief om één keer in de zes weken hun activiteiten uit te vouwen in hun omgeving. Begeestering, het is alsof de Heilige Geest hen aanzet om in beweging te komen, hen in vuur en vlam zet om het goede te doen.
Begeesterd raken, wanneer we met Hemelvaartsdag de dauw onder onze voeten wegtrappen en stil staan bij Zijn hemelopneming.

Begeesterd raken, bij het zingen van Veni Sancte Spiritus bij de Pinkstervieringen. Begeesterd raken, bij de eerste zonnestralen van het voorjaar.
Het is aan ons om die begeestering ook toe te laten, ons open te stellen, zodat wij geraakt mogen worden, ten diepste. En wanneer u begeesterd bent, dan wens ik u toe dat u die begeestering niet voor uzelf houdt, maar ervan wilt delen. Delen met onze medemensen, dichtbij en veraf.
Dat het vuur in u weer mag branden, begeesterd haar weg gaat, in en om u heen.

Ria Doornbusch, pastoraal werker

Nieuwe benoemingen

Met ingang van 1 mei 2018 heeft mevrouw Carla Roetgerink een nieuwe benoeming aanvaard als pastoraal werker in de parochies van St. Paulus in Groenlo en omgeving met 7 geloofsgemeenschappen en St. Ludger rond Lichtenvoorde met 9 geloofsgemeenschappen. Op vrijdag 20 april 2018 hebben we haar, tijdens een viering in de St. Stephanuskerk en bij de receptie in de Stefans-Hof, bedankt voor haar jarenlange inzet voor de drie parochies en haar het allerbeste gewenst voor de toekomst. De presentatieviering van Carla Roetgerink zal plaatsvinden op vrijdag 18 mei a.s. om 19.00 uur in de H. Bonifatius en H. Ludgeruskerk te Lichtenvoorde.

Per 1 juni a.s. heeft pastoraal werkster mevrouw Annette Zoet op verzoek van de bisschop een nieuwe benoeming aanvaard in de samenwerkende parochies van Borne, Hengelo, Delden en omstreken. Zij heeft sinds 1 augustus 2005 in de parochies St. Paulus en St. Ludger gewerkt.

Resultaten acties

Opbrengst vastenaktie : We willen u hartelijk danken voor uw gulle gave van ons Vastenaktie-project. De voorlopige opbrengst in Borne bedraagt: € 8.400,-.De totale opbrengst in Hertme bedraagt: € 740,85. De zusters in Zambia kunnen dit bedrag goed gebruikenom de onafhankelijkheid van de mensen in Mbala (100 per jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. U hebt laten zien dat u zich hierbij betrokken voelt.

Opbrengst kledingactie: De kledinginzameling van Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood die in de week van 1 t/m 7 april in Hertme werd gehouden heeft ruim 1075 kilo aan kleding opgebracht. Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. Om de actie tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu alweer de kleding te bewaren.