NIEUWS


Noodnummer

Vanaf donderdag 18 juli is er een noodnummer in gebruik genomen door het pastoraal team. Elke week zal een van de pastores, of het pastoraal secretariaat bereikbaar zijn voor parochianen die dit noodnummer bellen.

  • Het telefoonnummer is à 06 – 232 54 488

Dit noodnummer is NIET voor het melden van uitvaarten.

Bermoogst!

Op woensdagavond 22 augustus om 19.00 uur is er aan het begin van de Melbuul’ndagen de jaarlijkse oogstdankviering in de St. Stephanuskerk. Voorgangers zijn: pastoor Marc Oortman en dominee Johan Meijer. Muzikale medewerking wordt verleend door Albert van Eldik (piano en orgel) en Marije Scholtes-Schonewille (solozang). Als thema kozen we: ‘Bermoogst!’

We oogsten onze granen en aardappelen uit economische overwegingen. Agrariërs leven ervan. En wij allen eten ervan. Maar wat groeit en bloeit er nog meer, bijvoorbeeld in de berm? ‘Wat in stilte groeit, in de luwte van tuinen, heeft Hij bestemd voor de tafel der armen’, zegt een mooi lied dat we ook zullen zingen.

We zien uit naar een verrassende viering, die we laagdrempelig houden en we hopen dat die velen mag inspireren. Na de viering, die tevens de officiële opening is van de feestdagen, is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten.

Wees allen van harte welkom!

De folklorecommissie van de Melbuul’ndagen.

Ontwikkelingshulporganisatie MIVA

Op 25 en 26 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe.
De juiste zorg: In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg moeilijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze de juiste zorg.

De bestemming van Tawanda: Tawanda: “De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen. Uren lopen als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk.” Daarom trekt Tawanda de meest afgelegen dorpen in. “Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen heeft recht op de juiste zorg. “Vervoer is echt ons grootste probleem”: vertelt Tawanda. “Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik 5 a 10 bezoeken per dag afleggen. Zonder auto 1 of 2. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”

Twee auto’s nodig: Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen ondersteunen met een auto. Op dit moment zijn er nog twee auto’s nodig. MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte het team van Tawanda van twee extra auto’s te voorzien. En daarmee de bevolking in de andere twee districten de zorg te geven die zo hard nodig is.

MIVA In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoer- en communicatiemiddelen. Meer informatie? Klik hier en bezoek de website van MIVA.

Open kerkdagen

Ook dit jaar kan, evenals in voorgaande jaren, de Sint Stephanuskerk te Borne weer worden bezichtigd. De kerk is opengesteld op de tweede zaterdag in augustus en september en wel op:

  • zaterdag 18 augustus van 13.30 -16.30 uur
  • zaterdag 18 september van 11.00 -16.30 uur

In het kerkgebouw zijn kunstwerken te zien van onder andere de glazenier Nicolas uit Roermond, de beeldhouwers Te Poel en Stoltefusz uit Den Haag en de edelsmid Jan Brom uit Utrecht. Een van de bijzonderheden in de kerk is een heilig putje, die de gids u laat zien. Er blijkt dan nog een tweede in de kerk te zijn. De kerk kende vroeger een mannen- en een vrouwenkant, wat te zien is aan de glas-in-loodramen. Kerkwachten en zijn aanwezig om u informatie te geven en er zullen regelmatig rondleidingen worden verzorgd door een van de kerkgidsen. Uiteraard kunt ook op eigen gelegenheid de kerk bekijken, de zangzolder, van waaruit u een uniek zicht heeft op het kerkinterieur, kan alleen onder begeleiding van de gids worden bezocht.

U bent van harte welkom.

Buiten genoemde data kunnen er ook rondleidingen voor groepen vanaf 6 personen worden verzorgd. Meer informatie of aanmeldingen via andremuller@hetnet.nl

Maria ten Hemelopneming

Rond koningsdag, maar ook wel eens tussendoor, worden medailles en lintjes uitgereikt. Iemand die daarvoor in aanmerking komt moet minstens enkele fans hebben die zo’n onderscheiding aanvragen bij de betreffende instantie. Wie in het strafregister staat maakt geen kans, maar voor de rest is het een kwestie van het opsommen van de grote daden waarop kan worden teruggewezen, daden verricht als soldaat, als ambtenaar, als directeur of als bevlogen burger. De daden moeten wel enige indruk hebben gemaakt. Is dit alles het geval dan volgt een bericht in de geest van: “Het heeft zijne majesteit de koning behaagt… enzovoorts” en de medaille komt eraan. Het uitreiken gaat met enige plechtigheid gepaard waarbij nog eens de grote verdiensten worden opgesomd, eventueel nog wat aangedikt, want de verheffing boven de gemiddelde moet duidelijk zijn. We zeggen wel eens dat dan iemand zowat de hemel wordt in geprezen, maar dat kan natuurlijk niet, want daar hebben wij mensen niets over te zeggen en als we het al wel zouden kunnen dan wil de gedecoreerde graag nog even wachten met die hemel. Bovendien we weten nog steeds niet hoe die hemel er uit ziet, alhoewel we daar goed vertrouwen in hebben.

Hoe anders is de onderscheiding die aan de moeder van Jezus lang geleden is uitgereikt. Die onderscheiding begon bij de boodschap van de engel. Als moeder van Jezus was zij toch wel de eerste die ervoor in aanmerking kwam om in navolging van Jezus zelf aan de eeuwige dood te ontkomen. De toekenning is niet helemaal belangeloos, want daarmee wordt nog eens gezegd wat voor iedere welgeaarde christen is weggelegd. Natuurlijk hoorde toen en nu daar een toespraak bij, maar die hoefde niet eens door bevriende relaties te worden aangedragen. Ze stonden al in het oude gedeelte van de Bijbel, het Oude Testament, vermeld. De onderscheiding kwam van God zelf, de erkenning komt pas later en dan van mensen. Inderdaad wordt zij geprezen, maar niet om haar grote daden. Het is God die de grote daden verricht aan haar en zij is het die geprezen wordt om de kleine daden, om haar geringheid, haar eenvoud, haar vertrouwen en geloof. De kleine daden, eigenschappen en verdiensten van Maria worden uitgebreid opgenoemd in de oude litanie van Maria. Zij is de enige die moeder van Jezus is geweest, maar er zijn oneindig veel vrouwen meer die hun grootheid hebben gezocht en gevonden in diezelfde kleine daden van zorg en goedheid, zoals in die litanie vermeld. Wat wij normaal niet kunnen, doen we op het feest van Maria Tenhemelopneming wel: We prijzen haar de hemel in, als moeder van Jezus, maar ook als koningin van de armen, troosteres van bedroefden, trouwe hulp en nog veel meer. Kleine daden van goedheid waartoe ieder van ons toe in staat mag worden geacht. Elke dag zijn er moeders, maar ook vaders die dat bewijzen We hoeven hun geen medaille toe te kennen, we hoeven ze niet de hemel in te prijzen. Dat laten we aan God zelf over. Maar elk jaar op 15 augustus prijzen we wel Maria de hemel in, in het vertrouwen dat wij zullen volgen.

Stichting Kapel Het Dijkhuis

Zaterdagmorgen zit ze al vroeg klaar. Elk moment kan één van de vrijwilligers haar komen halen voor de viering in de kapel van het Dijkhuis. Om half elf begint de viering. Niet iedereen is goed ter been en dus worden zij en andere medebewoners door een groepje van vrijwilligers opgehaald en naar de kapel gebracht om daar samen met de medebewoners de eucharistie of een woord- en communieviering bij te wonen. De vieringen worden afwisselend voorgegaan door één van onze parochiegeestelijken of één van de paters Karmelieten uit Zenderen afgewisseld door lekenvoorgangers. Ook een lector of lectrice is bij iedere dienst aanwezig.

Elke zaterdag zien de bewoners hier weer naar uit. Naast de geloofsbeleving is het ook een sociale gebeurtenis. Na afloop van de viering worden zij en de medebewoners weer door de vrijwilligers naar de kamers gebracht. De zondagsvieringen in de kapel worden door de protestantse gemeenschap verzorgd. Helaas is de kapel te klein voor het houden van oecumenische vieringen. Deze worden op de hoogtijdagen, zoals Pasen, Pinksteren en Kerstmis in het atrium van het Dijkhuis gehouden, waar grote belangstelling voor is.
Mocht u meer willen weten of heeft u interesse om ook af en toe een zaterdagochtend mee te willen helpen of te assisteren met het klaar maken van de kapel of op een andere wijze mee te helpen aan de voorbereidingen van de vieringen, neem dan gerust contact op met: Jos Verheul – Tel:06-83078118

Namens het bestuur Stichting kapel Het Dijkhuis

Jos Verheul, voorzitter

Meer zichtbaar tijdens Bornse activiteiten

In Borne worden tal van activiteiten georganiseerd. Activiteiten als Borne op z’n Best, de Melbuul’ndagen en Shopping by Candlelight. Zomaar een paar activiteiten die ons als parochie de mogelijkheid geven om meer zichtbaar te zijn. Daarom willen we tijdens deze activiteiten zelf zorgen voor reuring op het plein voor de kerk. Zo hebben we erg succesvol glühwein en chocolademelk uitgedeeld tijdens de laatste editie van Shopping by Candlelight. Mensen waren enthousiast en werden uitgenodigd om een kaarsje aan te steken bij de kerststal in de kerk. Tijdens de Melbuul’ndagen willen we graag een soortelijke activiteit organiseren, rond het thema “een moment van stilte” en willen we mensen uitnodigen om even tot rust te komen in onze kerk, even onthaasten. Het idee moet nog verder uitgewerkt worden en natuurlijk zijn al u ideeën meer dan welkom!

Naast u ideeën vragen we ook om hulp. Zou u het leuk vinden om 1 tot 2 uur mensen aan te spreken en uit te nodigen om naar binnen te komen? Geef je dan op door mij een email te sturen: info@hhjj.nl. Laten we er samen voor zorgen dat onze parochie meer zichtbaar is tijdens Bornse activiteiten.
Helpt u mee?

Vacatures Parochiële Caritas

Per 1 januari 2019 ontstaan 2 vacatures in het bestuur van de PCI (Vacatures Parochiële Caritas). De voorzitter Gerard Nordkamp en de secretaris Jos Kemna hebben 8 jaar zitting gehad in het bestuur. Volgens de reglementen van het Bisdom Utrecht is dit de maximum periode. Het bestuur doet een dringend beroep op de parochianen om deze vacatures in te vullen. De Caritas is een belangrijk onderdeel van het Diaconale werk. Zij helpt mensen in nood. Het gaat met name om te helpen bij financiële problemen.

Vaak verlenen we daarbij ook sociaal / emotionele ondersteuning, een luisterend oor en bemoediging van de aanvragers. Het is voor de aanvragers vaak belangrijk te ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Wij werken veelvuldig samen met de Vincentiusvereniging, het Noodfonds, de Protestantse gemeente, maatschappelijk werk en de gemeente Borne. Mensen mogen niet tussen wal en schip geraken. Matheus 25 laat ons zien dat we oog moeten hebben voor onze naasten in nood. Tijdsbesteding: Wij krijgen niet veel aanvragen omdat we min of meer een vangnet zijn voor mensen die buiten de regelingen vallen. Soms verwijzen of begeleiden we de aanvragers naar de juiste instellingen.

We kunnen ons voorstellen dat U naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft. Dan kunt U contact opnemen met:

  • Gerard Nordkamp, tel: 2664451 of 0645693148
  • Jos Kemna tel: 2667987
  • Gustaaf Boerjan tel:0653978232

Wij hopen op Uw Diaconale inzet.

Tuinviering 2018

Zondagmiddag, 8 juli om 15.00 uur was de gebedsviering in de tuin van de pastorie. Het thema was: ‘Geest- en Levenskracht’. De voorgangers waren: pastor Carin Timmerman, Laurens van Urk en Gustaaf Boerjan. Het weer werkte ook dit jaar weer goed mee, het zonnetje scheen op menig bolletje. Helaas was het de laatste keer dat “Aqua Vitae” onder leiding van Dorette Neeskens-ten Bokum zijn bijdrage aan de tuinviering gaf. Als dank voor het opluisteren van al de tuinvieringen van de afgelopen jaren, eerst in de pastorietuin van de Theresiakerk en later in de tuin van de St. Stephanus-pastorie, werden aan alle dames mooie grote zonnebloemen overhandigd. Nogmaals onze dank dames voor al die muzikale bijdrages van de afgelopen jaren.
Na afloop van de viering was er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Er werd gezellig en volop nagepraat over de viering, het weer en tal van andere zaken. Al met al was het weer een zeer geslaagde middag! Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet.

Hobby van de pastoor en BBQ-avond

Vrijdag 29 juni werd door het parochie-bestuur een BBQ-avond georganiseerd waarvoor alle parochianen waren uitgenodigd. We mochten 150 gasten verwelkomen in de Stefans-Hof. Nadat Kees Veringmeier iedereen welkom had geheten, gaf hij het woord aan pastoor Marc Oortman. De pastoor hield niet een praatje over geloofszaken en/of de toekomst van de Kerk, zoals velen verwachtten, maar over zijn hobby ‘schilderen’ en hoe hij daar zo toe gekomen was. Aan de hand van zijn gemaakte schilderijen, verschillend in formaat, liet hij eenieder kennis maken met de composities en kleurenpracht. Hij stelde zijn neefjes via het doek aan ons voor en vertelde hoe moeilijk soms het licht of juist de schaduw op het doek weer te geven is. We moeten zeggen dat de schilderkunst van de pastoor bepaald niet onverdienstelijk te noemen is.

Na deze presentatie opende Kees, na enkele huishoudelijke mededelingen, de BBQ die buiten met fantastisch weer in de tuin van de pastorie door de mensen van ‘de Kiekepan’ werd verzorgd. Ondanks dat we met 150 personen waren verliep alles op rolletjes. Er was meer dan voldoende en voor elck wat wils.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond. Met dank aan het organiserend comité

Pelgrims op bezoek

Dit jaar organiseerde het Genootschap van St. Jacob samen met de Stichting Jabikspaad Fryslân een camino-estafette door Nederland: de ‘Camino der Lage Landen’. Het idee hiervoor ontstond in Friesland, geïnspireerd door het feit dat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is. De tochten vonden plaats in de periode van februari tot en met juli 2018.

Op zaterdag 23 juni verzamelden zich 23 pelgrims van ‘route-Oost’ voor de 7e etappe bij station Borne en via de Stationsstraat liepen ze langs het voormalige Johannesklooster naar de St. Stephanuskerk om Jacobus de Meerdere op het glas-in-loodraam te zien. Na een korte bezichtiging kreeg elke pelgrim een stempel van de kerk in het pelgrimspaspoort waarna ze door het schilderachtige Oud-Borne naar de Oude Kerk en de Mariakapel pelgrimeerden. Via grotendeels onverharde paden trokken de pelgrims langs de Bornschebeek en door het Twentse land over het landgoed van Huize Weleveld. Via de Loolee en de Gravenallee, met het Tolhuis van Huize Almelo, liepen ze Almelo binnen waar ze onder andere de St. Georgiusbasiliek hebben bezocht. De camino-estafette (met wandelaars en fietsers) wordt afgesloten op 25 juli 2018 (de naamdag van Sint Jacobus) in Sint Jacobiparochie (Santiago aan het Wad) met een pelgrimsfestival.