NIEUWS


Afscheid Pastoor Oortman

Dit weekend nemen we afscheid van onze Pastoor Oortman. Als gevolg van de verscherpte maatregelen die de overheid heeft genomen is dit afscheid op een andere manier vormgegeven dan de bedoeling was. Op zondag 25 oktober, 9.30 uur, is er alleen een Eucharistieviering in de Heilige Blasiuskerk te Delden. Deze viering is alleen voor genodigden. De viering is te volgen op YouTube en de Kerkomroep. Helaas, is er geen gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van pastoor Oortman omdat dit gezien de regelingen rondom het coronavirus niet mogelijk is.

Tip: Om toch te zorgen voor een warm afscheid zou u onze pastoor wel een kaartje kunnen sturen. Wilt u dit dan kunt u uw afscheidskaartje richten aan het secretariaat van het pastoraalteam: Langestraat 78, 7491 AJ Delden

Afscheid nemen bestaat niet

Als je langer op je levensweg wandelt, ontdek je dat er verschillende vormen van afscheid zijn. Je neemt afscheid van je ouderlijk huis, je neemt afscheid van de ene school om naar een andere te gaan. Je ontdekt dat er bij verschillende levensfases verschillende vrienden en kennissen horen. Sommige gaan een leven mee, en er zijn er die een levensfase mee optrekken op de levensweg, maar die je na verloop van tijd uit het oog verliest. Zo gaat het in het leven. Afscheid nemen hoort bij het leven.
Zo gaat het mij ook. Ik neem afscheid van onze drie parochies.

Vanaf het moment dat ik het hoorde dat de overplaatsing naar de H. Gabriëlparochie zou gaan plaatsvinden, is het afscheid nemen begonnen. Niet alleen met betrekking tot de parochies, maar ook op een andere manier. Ik moet namelijk verhuizen en dat betekent dat er een heleboel dingen weer door je handen gaan. Ik zag weer een heleboel foto’s terug van een tijd waarvan ik afscheid heb genomen, ik zag spulletjes die ooit veel voor mij betekenden, maar waar ik nu afscheid van heb genomen: ik ga ze niet verder meenemen op mijn levensweg. Het bijzondere is wel dat er zoveel herinneringen aan personen, gebeurtenissen en levensmomenten zijn. Dat bracht mij op de vraag of je afscheid kunt nemen van herinneringen. Want herinneringen komen soms onverwacht en ongecontroleerd in een mens naar boven. Dat kan aangenaam zijn, maar ik weet dat velen ook herinneringen hebben die ze liever ver wegstoppen, omdat ze pijn doen.

“Afscheid nemen”, het zijn ook woorden die vaak gebruikt worden als het gaat om iets heel definitiefs: als we een geliefde dode begraven of cremeren. Het ultieme afscheid. Geen afscheid zoals je afscheid neemt van kennissen na een leuk dinertje en waarin je veronderstelt dat je elkaar op korte termijn weer zult zien. Afscheid nemen van een geliefde dode, is een breekpunt in het leven. De persoon die je liefhebt, het lichaam dat je hebt liefgehad, zijn niet meer en moet je overgeven aan de natuur. Niets lijkt zo definitief als het toedekken van een doodskist met aarde of de as van een geliefde meegevoerd te zien worden met een windvlaag.

Christenen hebben altijd, op de belofte van Christus geleefd, dat dit leven niet het enige is. Christenen geloven dat het aardse afscheid zijn voltooiing vindt in een hemels weerzien. In welke vorm? We kunnen een vermoeden hebben, we mogen onze fantasie erop loslaten, maar we weten het niet. Wij geloven dat er een weerzien zal zijn, dat wij ooit zullen worden verenigd met onze geliefden, maar bovenal worden verenigd met de drie-ene God. Dat wat wij zien als het definitieve afscheid, de dood, is in ons geloof een overgang naar het andere leven, het leven met God.

Het mooiste afscheid is het afscheid als je tegen elkaar kunt zeggen: “Tot ziens!” Als je dat zegt, geef je aan dat er hoop is op een volgende ontmoeting. Dat zijn woorden van hoop. Woorden die ook aangeven dat je de herinnering aan elkaar levend houdt. Je verliest elkaar niet uit het oog, je denkt aan elkaar en vertrouwt erop dat die ander hetzelfde doet. Iedere gebedsintentie voor een overledene is een uiting van die hoop: voor de overledenen bidden, hen niet vergeten, ook niet als de dood een grens heeft aangebracht tussen het nu en dat waar geen tijd meer is, de eeuwigheid.
Wie zingt het ook alweer? “Afscheid nemen bestaat niet”

Marc Oortman, pastoor

Caritas

In onze drie parochies zijn drie Caritasbesturen actief die zich inzetten voor de noden van onze medemensen. In de afgelopen periode zijn er bestuurswisselingen geweest bij de Caritas van de Parochie HH. Jacobus en Johannes en de Caritas van de parochie De Goede Herder. Beide besturen zijn op dit moment met volle enthousiasme bezig om hun beleid te schrijven. De volgende stap zal zijn om deze uit te dragen en handen en voeten te geven.

Heeft u wel eens gehoord van de Caritas of PCI?

De Caritasbesturen willen vanuit haar Katholieke levensovertuiging gestalte geven aan de opdracht om dienstbaar te zijn aan onze medemens, door aandacht te geven aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.

De Caritas wil zwakkeren in de samenleving (financieel) ondersteunen. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat de ondersteuning hun helpt, volwaardig deel te (blijven) nemen aan de samenleving. Daarnaast wil de PCI stem geven aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken. Op die manier hoopt de PCI de sterkeren in de samenleving te betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren.

Blijf ze volgen, want ze hebben ook u nodig!

Update doordeweekse en weekend vieringen

Dat met ingang van dinsdag 13 oktober de doordeweekse vieringen weer van start kunnen gaan, met een maximaal aantal bezoekers van 30.
Daarvoor is geen voorafgaande registratie vereist, behalve in Goor, daar zal men zich van tevoren wel moeten aanmelden. Tijdens de gehele viering wordt een mondkapjes gedragen en zijn alle overige hygiëne maatregelen zoals die de afgelopen maanden hebben gegolden van toepassing.
Na 23 oktober, zullen door de week, de Eucharistievieringen Woord- en Communievieringen worden, waarin leden van het pastorale team voorgaan, ook hier geldt het dragen van mondkapjes en de hygiënische maatregelen. Het mondkapje mag alleen bij de communiegang verwijderd worden. Daarna wordt het mondkapje weer opgezet.

Door de week zullen op woensdagavond (met publiek) en donderdagavond de Eucharistievieringen vanuit Delden via de Kerkomroep te beluisteren zijn. De viering van donderdagavond is niet publiekelijk toegankelijk. Dit zal worden gecontinueerd tot het moment dat pastoor Oortman afscheid genomen heeft.

De weekendvieringen zullen met ingang van het komende weekend 17 – 18 oktober weer doorgang vinden volgens het pastorale rooster, met uitzondering van het weekend van 24 – 25 oktober.
Betreffende dit afscheidsweekend zullen wij in de loop van de week u nog nader berichten.

Voor deze weekendvieringen is een voorafgaande aanmelding verplicht. Over de aanmelding van deze vieringen zullen de besturen u nader informeren.

Let wel: gezien het geringe aantal mensen dat kan deelnemen, willen wij u dringend verzoeken om aan parochianen duidelijk te maken dat ieder weekend een viering bezoeken niet tot de mogelijkheden behoort, geef ook anderen de ruimte om deel te nemen aan de vieringen.
Wees in die zin solidair met elkaar en houdt rekening met elkaar.
Tijdens de gehele Eucharistieviering, gebedsviering of Woord- en Communieviering wordt een mondkapjes gedragen en zijn alle overige hygiëne maatregelen zoals die de afgelopen maanden hebben gegolden van toepassing. Het mondkapje mag alleen bij de communiegang verwijderd worden. Daarna wordt het mondkapje weer opgezet.

De weekendvieringen blijven voorlopig zoals ze gepland zijn, alleen pastoraal werkers kunnen voorgaan in Woord- en Communievieringen, de vieringen waarin vrijwilligers voorgaan blijven gebedsvieringen.
Voorlopig zal de viering op zondagmorgen 09.30 uur gestreamd blijven vanuit Delden, deze is te volgen via YouTube à RK Twente Zuid.

Met betrekking tot Maandag 2 november Allerzielen, is het volgende besluit genomen:
Er zullen geen liturgische vieringen zijn. Wij verzoeken de werkgroepen die normaliter de Allerzielen viering verzorgen (al dan niet in samenwerking met de rouwverwerkingsgroepen), de kerk open te stellen vanaf 15.00 – 21.00 uur (of een andere tijd die gepast is voor de betreffende geloofsgemeenschap en de werkgroep) en tijdens de openstelling stemmige muziek te draaien en periodiek de namen te noemen van alle overledenen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens de openstelling wordt verzocht om mensen de gelegenheid te bieden een kaars aan te steken.
Als suggestie wordt ook nog het volgende aanbevolen: de werkgroep zou de nabestaanden van de overledenen verspreid over de tijd van de openstelling kunnen uitnodigen en met hen vervolgens samen een kaars aan te steken te bidden en eventueel als dat gebruikelijk is, het gedachteniskruisje mee naar huis te geven.

Nogmaals het aantal aanwezigen in de kerk mag het getal van 30 niet overschrijden. De kerkbezoekers en de vrijwilligers dienen een mondkapje te dragen.

Met betrekking tot het Marialof in deze oktobermaand in de Lambertusbasiliek te Hengelo en het doorgaan daarvan, zult u nog nader worden geïnformeerd, evenals over de wijze waarop het afscheid van pastoor Oortman gestalte zal worden gegeven, onder de huidige omstandigheden.

De bestuurscommissie en het pastorale team hopen dat we met de hier voor genoemde ruimte het geloofsleven in onze parochies zoveel mogelijk in stand kunnen houden.

Wij begrijpen dat dit voor iedereen moeilijk is, zeker ook voor de vrijwilligers, die opnieuw gevraagd wordt om een hele boel te regelen en te organiseren.

Wij zijn ons zeer bewust van de inzet die u geeft. Wij willen al die vrijwilligers ontzettend bedanken voor deze inzet en wij willen daarbij opmerken, dat van niemand het onmogelijke wordt gevraagd.
Als u vragen heeft, of op problemen stuit kunt u contact opnemen met het bestuur van uw parochie en / of het pastorale team.

Extra gift

Medio maart 2020, is het leven op zijn kop gezet. Eerst de lockdown met zijn vele ziekenhuisopnames en ic-patiënten en overledenen. De zorgen in de verpleeghuizen en de gehele gezondheidszorg. Het zoeken naar de nieuwe realiteiten en het gedeeltelijk versoepelen van allerlei maatregelen alhoewel velen nog echt niet in hun gewone doen zijn.
De parochie heeft hier ook last van: minder plaatsengeld, minder collectegeld, minder misintenties, minder gebruik van de Stefans-Hof etc. Het parochiebestuur neemt de vrijheid om u een extra gift te vragen voor de in stand houding van uw geloofsgemeenschap, van onze parochie. Onze parochie komt niet in aanmerking voor de steunmaatregelen van de overheid.


Geld in een envelop, of overmaken op:

  • St. Stephanus (Borne): NL27 RABO 0309 4025 06
  • H. Stephanus (Hertme) NL79 RABO 0309 4064 20


Heel veel dank, het parochiebestuur

Missio wereldmissiemaand 2020

Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto: ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, n het bijzonder Niger en Nigeria. Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit.

Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.
Corona: Nu komt er een extra probleem bij: de coronapandemie. Men maakt zich misschien nog niet eens zoveel zorgen om de gevaren van het virus zelf als wel om de ernstige economische gevolgen.

In deze crisis kan de katholieke Kerk van West-Afrika een belangrijke rol spelen, want zij is met haar netwerk in bijna elk dorp aanwezig. De mensen vertrouwen eerder de kerkelijke medewerkers dan hun regering. Bijna geen enkele andere organisatie kan door haar sterke netwerk van solidariteit zoveel mensen terzijde staan en moed geven.

Stemmen van hoop: Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.
Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen.
Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto.
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl

Gerardus Majella bedevaart Overdinkel

Op zondag 18 oktober 2020 zal in Overdinkel voor de 108de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden. Dit jaar kan de bedevaart echter door de Coronacrisis geen doorgang vinden zoals in andere jaren, maar zal het een online-uitzending worden.
Indien U verdere informatie wenst kunt u, na half september, contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majellakerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304.
Mocht u eerder vragen hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gerardus Bedevaart groep: e-mailadres: i.westenbroek@gmail.com

Doordeweekse vieringen per direct geannuleerd

Zojuist hebben we via de media gehoord dat met onmiddellijke ingang het aantal mensen dat aanwezig kan zijn bij kerkdiensten is beperkt tot 30.
Dit stelt het pastoraal team voor een dilemma, maar wij willen zeker gehoor geven aan de oproep van minister Grapperhaus en voorkomen dat het beeld ontstaat dat onze kerk niet zou meewerken aan de richtlijnen die gegeven worden door de burgerlijke overheid. Daarnaast is er het punt dat doordeweekse vieringen in onze kerken door verschillende aantal mensen worden bezocht. In Goor zijn op woensdagmorgen zonder problemen 50 tot 60 mensen bij elkaar. In andere kerken is dat duidelijk minder. Het pastoraal team vindt het echter niet juist om alleen de vieringen in Goor te annuleren en in de overige kerken niet. Daarnaast zou er voor de doordeweekse vieringen ook een afzonderlijke administratie moeten worden opgestart voor opgave om te voorkomen dat er meer dan 30 mensen aanwezig zijn.

Mede gezien de kwetsbaarheid van de groep parochianen die deze vieringen bezoekt, heeft het pastoraal team besloten om met onmiddellijke ingang alle doordeweekse vieringen te annuleren. Wel is vanaf dinsdag 6 oktober iedere doordeweekse avond om 18.30 uur een eucharistieviering, die via de Kerkomroep vanuit Delden zal worden uitgezonden.
Wij betreuren dit besluit ten zeerste, maar gezien de omstandigheden kunnen wij ons bij het besluit van de overheid neerleggen.

Met vriendelijke groet namens het pastorale team,
Marc Oortman, pastoor.

Paaskaarsen voorgaande jaren Hertme

Elk jaar brengt de zegening en ontsteking van de paaskaars tijdens de Paaswake ons in herinnering dat Christus het licht is in ons leven. Lumen Christi! Om dat licht ook bij u thuis te brengen bieden wij paaskaarsen van voorgaande jaren aan. U kunt hiervoor contact opnemen met de kosters van onze geloofsgemeenschap. Als er meer geïnteresseerden zijn dan vindt er een verloting plaats.

Locatieraad H. Stephanus Hertme.

Najaarsactie Sam’s kledingactie

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair.

Actieweek in Hertme: Van 5 maandag t/m zaterdag 10 oktober (12.00 uur) kunt u in Hertme uw herdraagbare kleding en schoenen brengen naar de garage naast het Theaterhoes van het Openluchttheater in Hertme.

Lokale infrastructuur: In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 waren de spanningen tussen de twee groepen sterk opgelopen met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen gezocht hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen weer terug naar hun dorp. Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is een groot deel van de lokale infrastructuur voor watervoorziening en landbouwproductie verwaarloosd of zelfs verwoest.

Levensvatbare terugkeer: Om een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig dat de dorpelingen middelen van bestaan hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater.

Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen ondersteunen bij de terugkeer. Daarnaast zal er in het project met de verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt worden aan vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt er getracht een herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.

Projecten: Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl