NIEUWS


Paasbrunch en eieren zoeken

Het is een oude traditie: Paaseieren zoeken met Pasen. Zo ook op Tweede Paasdag in onze parochie. Op Paasmaandag 22 april is er om 09.30 uur een parochieviering m.m.v. kinderkoor Unisono. Na afloop van deze viering wordt u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Paasbrunch. Tijdens deze brunch kunnen kinderen rond 11.00 uur Paaseieren gaan zoeken in de tuin van de pastorie. Vorige jaren smaakte de brunch uitstekend en bleek het een uitgelezen moment om elkaar op een andere manier te ontmoeten. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.

Wijwater halen

Eén van de elementen tijdens de paaswake viering op Paaszaterdag is het wijden van water. Het nieuwe wijwater zal onder andere gebruikt worden als doopwater. U kunt ’s avonds na de paaswake in de kerk of vanaf Eerste Paasdag vanuit het torenportaal wijwater meenemen naar huis. Tevens kunt u de palmtakken van het afgelopen jaar inleveren die volgend jaar verbrand zullen worden voor de viering van Aswoensdag.

Over een gesprek op het kerkhof en verrijzenis

Hij liep op het kerkhof. Het was mooi weer en dat was voor mij de reden om een ommetje te maken. Heel af en toe doe ik dat: tussen twee afspraken door een kort rondje door de tuin van de pastorie en meestal ook een rondje over het kerkhof. Ik ken de man die op het kerkhof loopt en ga naar hem toe. We hebben een kort gesprek.

Zijn vrouw is een aantal jaren geleden overleden en al staande bij haar graf spreekt hij over de herinneringen die hij aan haar heeft en het gemis. Hij zegt ook iets opmerkelijks: “Vlak na het overlijden van mijn vrouw dacht ik echt dat ze hier was, hier op deze plek, in dit graf en ging ik hier op bezoek om haar nabijheid te voelen. Ze is hier nog steeds, haar lichaam rust in dit graf, maar om haar nabijheid te ervaren hoef ik niet meer naar dit graf. Ik ervaar dat ze heel dichtbij me is, dat ze me omringt. Ze is bij me in mijn dagelijks leven. Ik leef verder, voel me vrij om verder te gaan omdat ze bij me is.”

Pasen, het feest van de verrijzenis van onze Heer! Ieder jaar opnieuw voel ik de blijdschap van dit feest in mijn hart. Onverklaarbaar. Ik vind het prachtig om de paasjubelzang te zingen, de paaskaars de kerk binnen te dragen en de paasvuren te zien branden, de vreugdevuren ontstoken om het Licht van de verrezen Heer te verspreiden. Het gros van de mensen die rond een paasvuur staat, de buiken gevuld met vele eieren, zullen de link niet meer leggen met de verrijzenis. Wat weten en begrijpen we van de verrijzenis?

De engel bij het graf, waar ze de Heer in hadden gelegd na Zijn overlijden op Goede Vrijdag, zei het aan de verontrustte vrouwen: “Hij die u zoekt, is hier niet meer. Hij is verrezen, zoals Hij gezegd heeft!” Christus rust niet meer in het graf, Hij is uit de doden opgestaan, Hij is verrezen, Hij leeft! Dat is meer dan het tot leven wekken van een dood lichaam, als dat al mogelijk is, Hij is! Hij is werkelijk aanwezig. Dat wat in de geschiedenis van de mensheid nog nooit is vertoond, laat God daar gebeuren: Zijn Zoon verrijst uit de dood, overwint het lijden en leeft. Dat is niet te begrijpen, dat kunnen we alleen in geloof aanvaarden. Maar het is wel wezenlijk voor ons geloof. De verrijzenis van Jezus is de basis van ons geloof. Zijn lijden, sterven en verrijzen zijn de fundamenten van ons geloof in een eeuwig leven.

Misschien is het een klein beetje te begrijpen aan de hand van de woorden die de man op het kerkhof sprak. De nabijheid van zijn overleden vrouw, ervaart hij op een andere manier; daar was op dat moment geen graf voor nodig. Hij ervaart de nabijheid van zijn vrouw in alle dingen van het dagelijks leven. Die ervaring is bijna een verrijzenis: zijn vrouw leeft op een andere manier in zijn leven voort. Met Jezus was het nog meer: het was een lichamelijk verrijzen. Zijn Persoon verrees uit het graf. Met het verstand niet te begrijpen, maar met de ervaring van geloof een wetenschap die ons intense vreugde mag bezorgen! De dood is niet het laatste antwoord, maar het leven!

Het overlijden van onze geliefden ervaren en verwerken wij allen op onze eigen manier. Ik hoop en bid dat er voor ieder van ons in dat proces ook een ervaring van verrijzen is. Dát moment waarop je kunt zeggen: hij/zij is met mij, ik draag hem/haar verder in mijn leven, in liefde en geborgenheid en ik mag en kan verder gaan….

De Heer is waarlijk verrezen, zoals Hij gezegd heeft. Alleluja!

Zalig Pasen!

Marc Oortman, pastoor

Langs de kruiswegstaties

Op Witte Donderdag ’s morgens gaan de hogere groepen van Twickel College Borne de katholieke kerken van Borne en Hertme bezoeken als voorbereiding op het paasfeest. De leerlingen werken op school aan een Paasproject. Een onderdeel is de uitleg van de kruiswegstaties en het luisteren naar het lijdensverhaal van Jezus. Aan de hand van het lijdensverhaal in de kerk proberen ze op school dit verhaal te vertalen naar hun eigen leven en eigen ervaringen in deze tijd. In het project wordt dit genoemd: de ‘Lijdensweg’ van jezelf.

Samen The Passion kijken

Op Witte Donderdag om 20.30 uur kijkt een groot deel van Nederland naar de The Passion op NPO1. Tijdens The Passion wordt voor ons zo bekende lijdensverhaal van Christus verteld. Ondersteund met muziek en zang trek het kruis door een Nederlandse stad. Dit jaar, de negende editie, is deze stad Dordrecht.

Als werkgroep onze Vitale Parochie zouden we het erg leuk vinden om samen naar de The Passion te kijken. Na de viering van Witte Donderdag om 19.00 uur wordt op een groot scherm The Passion uitgezonden in de Stefans-Hof.
Natuurlijk is er koffie en thee. Komt u ook?

Palmpasenviering

Zondag 14 april is het Palmzondag en dan wordt er een speciale Palmpasenviering gehouden in de St. Stephanuskerk te Borne om 11.00 uur met medewerking van Scoutinggroep St. Martina St. Stephanus en de Folkloregroep.


Hierbij worden in het bijzonder de gezinnen uitgenodigd waarbij de kinderen hun eigengemaakte palmpaasstok mee mogen nemen. Aansluitend is de grote palmpasenoptocht door het centrum van Borne.

Gods volk samen onderweg

In deze tijd zien we steeds meer het wij en zij denken.nIn de politiek maar ook in onze parochies. De angst van verlies die we op vele manieren ervaren. In de Goede Week zien we daadwerkelijk wat ervan komt. Met Palmpasen wordt Jezus binnengehaald als een koning maar op Goede Vrijdag horen we het volk roepen: “Weg met Hem, aan het Kruis met Hem”.
Het is onze opdracht te laten zien in onze kerk en in de wereld dat Hij niet voor niets is gestorven. Wij hebben de opdracht de handen ineen te slaan en te laten zien dat wij één volk zijn dat samen onderweg is om Zijn opdracht in de wereld waar te maken elke dag opnieuw. Dat kost moeite en soms vraagt dat pijnlijke beslissingen.

Maar daar waar wij echt geloven dat de Verrezen Heer voor ons is gestorven en wij in alle verwarring van deze tijd, net als de apostelen in hun tijd, Christus telkens opnieuw in het gelaat van de ander mogen ontmoeten en wij samen op weg gaan naar Emmaus, kunnen wij Pasen vieren en erop vertrouwen dat God zelf met ons mee reist.
Het pastorale team wens u een Zalig Pasen

Carin Timmerman, Pastoraal werker

Vormelingendag

Wie op de zonnige zondagmiddag van 31 maart door het centrum van Borne wandelde kon oog in oog komen te staan met 15 ‘helden en heiligen’ die zich in het centrum en oud-Borne verspreid hadden. Je kon onder andere Franciscus, Willibrordus, moeder Teresa, Bernadette of zelf de paus tegen-komen. Ruim 180 vormelingen met 25 begeleiders kwamen eerst samen in de Stefans-Hof en later in de St. Stephanuskerk om de Eucharistie te vieren. Voorganger was vicaris Ronald Cornelissen met medewerking van het koor Multiple Voices uit Tubbergen.

Van daaruit gingen de vormelingen in groepjes uiteen op vossenjacht, op zoek naar de helden en heiligen. Bij het raden van de persoon kreeg elk groepje een letter waarmee ze een puzzel konden oplossen. Tegen 15.00 uur ging de hele groep naar het Dijkhuis voor een spel en dansoptreden waarbij ze nog een warme snack en limonade kregen. Het was een levendige middag en prachtig te zien dat zoveel jongeren zich verbonden voelen met de geloofsgemeenschappen

Vanuit het parochiebestuur

Als deze Kerkwijzer bij u in de bus valt, vieren we de zondag er op volgend Palmzondag, de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, toegejuicht door de Joden die daar toen woonden. De Joden deden dit omdat ze dachten dat Jezus de nieuwe Koning was die hen zou verlossen van de bezetting van de Romeinen. Na de intocht (“Hosanna, gezegend is Hij doe komt in de Naam des Heren!”). Vlak daarna ging Jezus naar de tempel. Hij maakte zieken beter en predikte het Woord van God. Voor de kinderen is het met Palmpassen een extra feest omdat dan de Palmpasen optocht in Borne wordt gehouden. De week erop volgend is de Goede Week, met zijn bijzondere vieringen, op Witte Donderdag, de instelling van de eucharistie en het priesterschap; de Goede Vrijdag het lijden en sterven van Christus en het hoogfeest van Pasen. Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgisch jaar. Wij vieren deze dag dat Jezus is opgestaan uit de dood, op de derde dag na de kruisiging. De beloofde Messias, de Verlosser, en in het nieuwe testament het Paaslam genoemd, dat zichzelf vrijwillig liet offeren voor de verzoening van God met de mensen. Een nieuw verbond tussen God en de mensen wordt aangeboden en gesloten, zoals onder meer in de brieven van Paulus nader is uitgewerkt.

In ons Nederland is Pasen voor de meeste mensen een seculier feest geworden dat bestaat uit een aantal vrije dagen, het bezoeken van een woonboulevard, het eieren zoeken, het bezoeken van familie en het paasvuur. Bestuur en locatieraden wensen u betekenisvolle en gezellige dagen toe.

Vanuit de parochie worden alle spelers, betrokken bij de Passiespelen in Hertme heel veel succes gewenst bij de uit- voeringen. Dat de weergoden spelers en bezoekers gunstig gezind mogen zijn!

De vloer in de kerk in Borne ligt er weer ‘spic en span’ bij. Alles duurde wel langer dan gepland, maar het resultaat mag er zijn. Ook het orgel heeft geen last van stof gehad, maar het was dan ook heel goed afgedicht.
Voor de restauratie van de buitenkant van de kerk, is uw bijdrage zeer welkom, maak uw gift over op: Stg. Stephanusparochie Borne, NL20 RABO 0330.2877.02.

Dank.

Kees Veringmeier

Nederland kerkt in…..

De eucharistievieringen komen uit alle delen van het land. De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Vanaf 10.15 uur wordt er op NPO 2 een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering.

Overzicht Eucharistievieringen de komende periode:

  • Zondag 14 april – Palmzondag 10.30 – 11.30 uur. Petruskerk, Roelofarendsveen. Celebrant: pastoor Jack Glas
  • Paaswake 20 april – 23.15 uur. H. Michaëlkerk, De Bilt. Celebrant: pastoor Mauricio Meneses
  • 1e Paasdag 21 april – 11.00 – 12.00 uur EUROVISIE. Christus Koningkerk in Bienne-Mâche, kanton Bern, Zwitserland. Hoofdcelebrant: pastoor Patrick Werth / 12.00 – 12.25 uur Urbi et Orbi / 12.25 – 13.00 uur Pasen in Rome/Orvieto metAntoine Bodar
  • Zondag 28 april – 10.30 – 11.30 uur. Lambertusbasiliek, Hengelo. Celebrant: pastoor Marc Oortman
  • Zondag 5 mei – 10.30 – 11.30 uur. Basiliek van de H. Nicolaas, Amsterdam. Celebrant: pastoor Joop Stam.