NIEUWS


Noodnummer

Vanaf donderdag 18 juli is er een noodnummer in gebruik genomen door het pastoraal team. Elke week zal een van de pastores, of het pastoraal secretariaat bereikbaar zijn voor parochianen die dit noodnummer bellen.

  • Het telefoonnummer is à 06 – 232 54 488

Dit noodnummer is NIET voor het melden van uitvaarten.

Kerststal Hertme

De feestelijke opening van de kerststal in Hertme wordt gehouden op zaterdag 16 december om 16.00 uur op het pastoor Veegerplein. De fanfare St. Gregorius luistert de opening op en voor de aanwezigen zijn er hapjes en een drankjes. Van Kerst tot en met Driekoningen is de sfeervolle kerststal jaarlijks te bezichtigen. Naast de kerstbeeldengroep is ook de levende have, een os, een ezel en enige schapen te bewonderen. Ook de kerststal in de kerk is een bezoekje meer dan waard. Wij hopen dat er ook dit jaar weer enkele duizenden zullen komen van Twente en ver daar buiten om er stil te staan en er stil van te worden en met een gelukkig makende ervaring naar huis te gaan.

Locatieraad H. Stephanus Hertme.

Adventsactie

In de Democratische Republiek Congo hebben de paters Redemptoristen een naaiopleiding opgezet voor ongeschoolde jonge moeders. Tijdens het eerste jaar ligt de nadruk vooral op alfabetisering en de beginselen van snit en naad. In het tweede jaar ligt de focus op commercieel beheer om de vrouwen en meisjes voor te bereiden op hun toekomstig ondernemerschap. Dat moet hen in staat stellen te voorzien in hun eigen levensonderhoud en dat van hun kind(eren). Ieder kind bergt de hoop en het verlangen naar een betere toekomst in zich. Het hoogtepunt van die hoop is de geboorte van het Kind van Betlehem. Laten we in die hoopvolle verwachting van Kerstmis ons hart laten raken en onze solidariteit tonen. Dan bouwen we mee aan een wereld waar gerechtigheid heerst.

Financiële bijdrage: Om de Adventsactie financieel te helpen kunt u uw bijdrage doneren: tijdens de extra collecte in de viering in de kerk van St. Stephanus Borne; in de bus achter in de kerk van de H. Stephanus in Hertme.  U kunt uw bijdrage ook storten door overmaking op de bankrekeningnummers van de twee geloofsgemeenschappen van Borne en Hertme die vermeld staan op de achterzijde van de ‘Kerkwijzer’, onder vermelding van Adventsactie.

MOV HH. Jacobus en Johannes

Vanuit het parochiebestuur

Het is 5 december wanneer dit stukje wordt geschreven. Over drie weken is het Kerstmis. De Advent is net begonnen en het is dit jaar een korte adventstijd. Nu de Sinterklaasfestiviteiten achter de rug zijn verschijnen overal de kerstbomen; worden etalages opgetuigd om de kerstsfeer te verhogen en wordt al weer nagedacht over de vraag wat en hoe we de kerstdagen zullen gaan doorbrengen. Ook de plaatselijke middenstand laat zich uiteraard niet onbetuigd: folders met de meest mooie foto’s over kleding, versiering en kerstmaaltijden glijden in de brievenbus. Is Kerstmis dan helemaal verworden tot een wereldlijk feest? Het lijkt er op.

In de traditie van onze katholieke kerk, bereiden wij ons in deze adventstijd (adventus: komst) voor op de komst, de geboorte van Jezus, het licht van de wereld. Op de eerste zondag van de adventstijd wordt de eerste kaars in de kerk ontstoken en elke volgende zondag komt er eentje bij. De kaarsen staan symbool voor het komende licht. De adventskrans is rond en symboliseert de aarde, heel de wereld, maar ook de jaargetijden de vier windstreken, maar ook de vier weken van voorbereiding op de komst van Jezus. De naalden van de krans doen denken aan de doornenkroon op het hoofd van Jezus bij de kruisiging.

Het parochiebestuur en de locatieraden van de geloofsgemeenschappen in Borne en Hertme, wensen u en uw naasten een betekenisvolle voorbereiding op het komende kerstfeest, waarbij de gezelligheid natuurlijk niet hoeft te ontbreken. En natuurlijk ook een zalig en gezond 2018.
Tijdens de laatste bestuursvergadering in 2017, is een aantal belangrijke besluiten genomen. De begroting voor 2018 is vastgesteld en goedgekeurd. Een eenmalige afdracht aan het bisdom drukt de begroting, maar per saldo is deze voor 2018 in evenwicht. Natuurlijk is er gerekend op een aanzienlijke kerkbijdrage van de parochianen voor 2018!

Ook is besloten medewerking te verlenen aan het verplaatsen van ’t Spookhuis in Hertme. Noch het parochiebestuur noch de locatieraad in Hertme is partij in het verplaatsen van het Spookhuis. Immers de verplaatsing ervan is echt geen taak van de parochie. In alle plannenmakerij is het oog voor de nieuwe locatie wel gevallen op een stuk bos nabij het Openluchttheater. Het bestuur van het Openluchttheater wil’t Spookhuis gaan exploiteren en de parochie is bereid daarvoor een stuk bosgrond te verkopen. Waarschijnlijk zal nog dit jaar de overdracht een feit zijn.

Onder belangstelling van velen is eind november de vernieuwing van het dak van de kerk in Hertme feestelijk afgesloten. Door het plaatsen van de vergulde windhaan en de pijnappel op en rond het kruis werd de afronding gesymboliseerd. Dit gebeurde nadat pastoor Oortman de zegen had uitgesproken, beide symbolen had gezegend en een hoogwerker ongeveer 30 meter de lucht in was gegaan. Een informele ontmoeting met enkele speeches sloten de feestelijke gebeurtenis af. Dank aan al diegenen die hun schouders onder de vernieuwing hebben gezet, niet in het minst de inwoners van Hertme. Het gebouw kan op deze wijze zeker 50 jaar mee, maar de levendigheid van het gebouw wordt bepaald door de geloofsgemeenschap in Hertme, zoals de pastoor memoreerde.

Nogmaals, betekenisvolle en gezegende kerstdagen en een vitaal en gezond 2018.

Kees Veringmeier

Wachten is niet hetzelfde als wachten

We leven in een bijzondere overgangsperiode. De laatste zondagen van het kerkelijk jaar worden gevierd, met als hoogtepunt het Hoogfeest van Christus Koning. Daarna gaat het in een vloeiende beweging over in de Advent: die verwachtingsvolle periode aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar dat de bekroning vindt in de viering van Kerstmis. Twee periodes die in het teken staan van wachten.
Tijdens de laatste zondagen van het kerkelijk jaar wachten we op de wederkomst van Christus. “Parousie”, is de theologische term die daarvoor wordt gebruikt. Christenen geloven dat Jezus opnieuw op aarde zal komen. In de liturgie zeggen we het ook “tot Hij wederkomt”. Er zal een moment zijn dat Hij komt en dat zal de laatste dag zijn. Wij leven in die verwachting.

De Advent is ook een periode van wachten. Misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat dit de periode is van ‘verlangen’ en ‘uitzien naar’, het Hoogfeest van de Geboorte van de Heer. Dat is een feit dat al plaatsgevonden heeft, maar ieder jaar opnieuw verlangen we weer naar Zijn komst in ons midden, naar Zijn komst in ons hart. Twee vormen van wachten, met een duidelijk verschil. Het wachten op de parousie gebeurt aan ons; dat ligt buiten ons. Het wachten op Kerstmis, ligt in ons. Als wij ons hart openen voor Hem, het Kerstkind, is het wachten op Zijn wederkomst, is ons leven, niet omgeven met angst, maar met vreugde.
Een goede wachttijd toegewenst!

Marc Oortman, pastoor

Adventswandeling en viering

“Samen op weg naar het licht” – De Advent is de tijd van verwachting, uitzien naar de vredevorst, naar een nieuw begin. Het is tevens uitzien naar het Licht en het Leven dat recht doet en vrede sticht. Vanwege alle spanningen in de wereld verlangen we hier meer naar dan ooit. Dit jaar willen we alle belangstellenden uit de Heilige Geest en de H.H.Jacobus en Johannes parochie uitnodigen om uiting te geven aan dit verlangen.

Om met elkaar op weg te gaan in het donker en te bidden en zingen in het licht op: Maandagdagvond 11 december om 19.00 uur. De wandeling start en eindigt in het parochieel centrum van de H.H.Petrus en Pauluskerk, Hengevelderstraat 24 in Goor. U wordt verwacht om 19.00 uur. Na een korte bezinning, gaan wij op weg.Omstreeks 20.30 uur sluiten we de avond af met een meditatief moment, waarin pastoraal werker Ria Doornbusch zal voorgaan.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom! We zien uit naar uw komst! Wandelgroep Heilige Geest, en de H.H.Jacobus en Johannes Parochie. Voor de wandelaars uit Borne kan bij voldoende belangstelling en indien gewenst centraal vervoer geregeld worden. Vertrek maandagavond 11 december om 18.15 uur vanaf de Stefanshof. Opgeven bij Gustaaf Boerjan, e-mail gustaafboerjan@home.nl of mobiel 06-53978232

Mini kerstmarkt

VOOR BIBLIOTHEEK IN MAWANELLA IN STEFANSHOF. – Op 4 januari 2014, bijna drie jaar geleden, bezocht voorzitter van Stichting Hulp aan Sri Lanka, emeritus Pastoor Theo van der Sman een klooster in Mawanella op Sri Lanka. Vanuit het klooster wordt met beperkte middelen les gegeven aan kinderen en jongeren uit de omgeving. Er werd een lesruimte gebouwd en een ruimte voor een bibliotheek. De grote wens is al jaren, om deze ruimte voor de bibliotheek in te richten en boeken aan te kunnen schaffen voor het onderwijs van de kinderen. Tot nu toe waren daar geen giften voor beschikbaar.

Om het onderwijs aan de kinderen en de jongeren extra mogelijk te maken is er behoefte aan leesboeken en leerboeken, een lange tafel met 15 stoelen voor de kinderen die er les krijgen, een tafel en een stoel voor de beheerder, drie boekenkasten en een open boekenrek. Leren lezen en schrijven is de enige manier om na een mogelijke vervolgopleiding zelf in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Er is een begroting gemaakt en de hoop is, dat er met de kerstactie in Borne voldoende giften binnen komen om dit mogelijk te maken.

Op zondag 10 december na de viering van 09.30 uur zijn alle parochianen van harte welkom op de gebruikelijke en gezellige koffieochtend in de Stefans-Hof. Daar wordt een kleine gezellige kerstmarkt gehouden met allerlei kerstartikelen en kerststukjes, die door de vrijwilligers zijn gemaakt. Er worden ook een aantal gedoneerde artikelen voor de kersttijd verkocht. De totale opbrengst van deze mini – kerstmarkt wordt geschonken om de bibliotheek in Mawanella mogelijk te maken.

Bent u deze ochtend verhinderd en wilt u een kersstuk naar uw keuze kopen, dan kunt u contact opnemen met onderstaand telefoonnummer.
U bent van harte welkom! Meer informatie: www.stichtinghas.nl/facebook

Advent

Met de eerste zondag van de advent staan wij aan het begin van het nieuwe liturgische jaar. Deze voorbereidingstijd op Kerstmis – wil ons helpen, een licht te zijn voor de andere mens. Als ik de geest van advent in één gedachte samenvat, dan zou ik het “wachten op God” noemen. Maar als ik zeg: ik wacht op God, dan komen er ook vragen. Wacht ik, wacht u wel werkelijk op God? Wij wachten op Kerstmis, wij wachten op vrede, gezondheid, op gezelligheid van de komende dagen. Dat alles, kan natuurlijk iets met God te maken hebben, maar het is toch niet hetzelfde als “op God wachten”.
Het wachten op God heeft voor ons meestal een duidelijker inhoud wanneer we geconfronteerd worden met ouderdom, een ongeneeslijke ziekte of andere nood. Dan praten wij wellicht gemakkelijker over de komst van God. Anders gezegd, wij geloven dat ons leven ligt in Zijn handen.
Maar ondanks ons geloof – dat Hij met ons bezig is – valt het ons moeilijk Zijn betrokkenheid in ons dagelijks leven te ervaren. Eigenlijk merken wij weinig van zijn komst in deze wereld en in ons leven. Hoe dikwijls horen wij niet de klacht – ook van gelovige mensen: waar zijt Gij God nu ik ziek ben of oud wordt? Waar zijt Gij God; er is zo veel lijden en ongerechtigheid in deze wereld.

De Heer is de Komende, juist in deze schijnbaar godverlaten wereld. God komt tot ons in duizenden dingen, en vooral in mensen, elke dag opnieuw. Dat vraagt om waakzaam en alert te zijn voor de lichtsignalen die God ons zendt.

Soms zijn het maar piepkleine vonkjes: een kind dat aan jou vol vertrouwen zijn hand geeft, iemand die jou zijn of haar verhaal toevertrouwd omdat het luisteren lucht en licht geeft, iemand die zo attent is om een ander die dreigt te vereenzamen, op te gaan zoeken.

Moge het adventslicht in ons steeds krachtiger worden om de duisternis te breken, in Gods Naam.

Z. P. Nowara, parochievicaris

Kerstmusical Sterrennacht in Bethlehem

EEN ECHTE FAMILIE BELEVENIS De sterren aan de hemel wachten al heel lang met spanning op “het grote moment, het uur U!”. In deze kerstmusical wordt de belangrijkste sterrennacht in de geschiedenis, het hoogtepunt van Gods verhaal met de mensen, op ontroerende wijze weer tot leven gebracht… Kinderkoren uit Hellendoorn en Nijverdal zingen mee. Deze KISI-musical vertelt het meeslepende Bijbelverhaal over de geboorte van Jezus. Via Elisabeth en Zacharias, en via Maria en Gabriel, wordt de voorgeschiedenis van deze sterrennacht opnieuw verteld – vanuit het oogpunt van de sterren.

Kaartjes zijn te koop bij het ZININ-theater: €10,- voor volwassenen; €7,50 voor kinderen t/m12 jaar.

Unieke kans: doe mee in het voorprogramma! Kinderen die mee willen doen in het voorprogramma kunnen zich opgeven voor een leuke workshop via: kisi.twente@gmail.com.We gaan een aantal liedjes inoefenen en deze zing je mee voorafgaand aan de musical. Ook gaan we samen wat dieper in op het verhaal van Kerst. Deelname is gratis.

Wanneer je hebt deelgenomen aan de workshop, hoef je geen toegangskaartje meer te kopen. Je bent op zaterdag 9 december om 11.00 uur (tot na de voorstelling) van harte welkom; je beleeft een super inspirerende dag! Neem wel je eigen lunchpakketje mee.

Kerststollen verkoop

Het lijkt nog lang te duren, maar de tijd vliegt. Dit jaar is het mogelijk tot en met zondag 17 december om een kerststol te bestellen bij de werkgroep jongeren HHJJ. Met de opbrengst worden de activiteiten die we organiseren voor de jongeren in de parochie mede gefinancierd. De stollen komen van De Echte Bakker Koehorst in Borne en worden tegen winkelprijs verkocht.

De keuze bestaat uit:

  • een grote stol met spijs van 1 kg (€11,95),
  • een klein stol met spijs (€5,95)
  • en een kleine stol zonder spijs (€4,95).

Stollen kunnen besteld worden door een email te sturen naar: Lorin Maatman e-mail: jongeren@hhjj.nl. Bestelde kerststollen kunnen op vrijdag 22 december tussen 18:00 en 19:00 uur worden opgehaald in de Stefanshof. Alvast bedankt voor uw bestelling!

Werkgroep Jongeren

Hoop voor moeder en kind

Adventsactie zet in 2017 vijf bijzondere projecten in het Licht van advent: ze koesteren alle vijf moeders en kinderen. Want, zo stelt Adventsactie: “wie moeder werd, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens, van het ene moment op het andere, maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop. Hoop op een toekomst die de onze zal overstijgen. Hoop dat onze kinderen een verschil ten goede zullen maken. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem…”

De Bisschoppelijke adventsactie werft deze keer voor een Redemptoristen-project in Congo. De naam van de orde valt op omdat het voormalige Retraitehuis St. Jozef in Zenderen jarenlang geleid werd door de Redemptoristen. Goed om te zien dat ze wereldwijd actief zijn! Het gaat in Congo om een naaiopleiding voor alleenstaande moeders van 13 tot 23 jaar. De paters zijn vorig jaar in drie parochies gestart met cursussen snit en naad, alfabetisering, elementaire landbouwkennis en algemene ontwikkeling. Twintig leerlingen per parochie; in de drie jaar dat de opleiding zal duren zullen er 180 jonge moeders uitzicht hebben op werk en in hun onderhoud en dat van hun gezin voorzien. Ze leren er ook commerciële vaardigheden om een eigen bedrijfje te kunnen starten. Men hoopt dat ze als rolmodel zullen fungeren en onderling gaan samenwerken, wat ook weer anderen tot de opleiding aantrekt.

In het centrale gedeelte van Congo zijn deze paters actief. Hun vieringen worden door zo’n 15.000 mensen bezocht en ze zijn actief in de gezondheidszorg, onderwijs en economie. Voor hun sociale projecten hebben ze zelf geen middelen. Wij bevelen deze Adventscollecte in de kerk dan ook van harte aan! Achter in de kerk van Hertme staat hiervoor een grote bus.