NIEUWS


Hoop en geloof in het kleine

Hoe gaat het met u? Hoe viert u de Paastijd, Hemelvaart en Pinksteren? Wat zou ik dat graag persoonlijk aan u vragen. Maar u bent ver weg, in meerdere opzichten op afstand. Misschien zit u zondagochtend om 9.30 uur naar de viering op het scherm van uw computer te kijken. Met vallen en opstaan proberen wij zo toch met elkaar verbonden te blijven en ons geloof te voeden en gaande te houden. We zijn meer op ons zelf teruggeworpen. Grootse activiteiten organiseren is op dit moment niet mogelijk. Parochianen en pastores houden contact met elkaar via een kaartje, digitaal of de telefoon.

Er wordt aandacht besteed aan elkaar en naar elkaar omgezien vanuit huis in een klein gebaar. Dat kan veel betekenen. Zo gaan we op weg naar Pinksteren. Met het binnenblijven lijkt het erop dat de Geest zich alleen nog maar via onze communicatiemiddelen aandient. En kijk eens naar buiten. De zon lijkt nog vaker en warmer te schijnen dan andere jaren. Alles groeit en bloeit nog wel mooier en sneller dan anders. We leren steeds meer om te gaan met onzekerheden en het leven te nemen zoals het komt. Onverwachte steun en hulp, een grap en een lach via de telefoon, een bemoedigend woord. Het gebeurt soms even ongemerkt en onverwacht. De Geest komt zo maar onverwacht aanwaaien, niet groots maar in hoop en geloof in het kleine.

Hélène van den Bemt, Pastoraal werker

Week Nederlands Missionaris

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ( Pinksteractie 23 t/m 31 mei. 2020 ) ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al vijftig jaar!

Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens. Ieder mens telt mee. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt missionarissen – paters, broeders, fraters en zusters – en missiewerkers financieel in hun persoonlijke welzijn. Zo betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan, en draagt bij aan een welverdiend verlof in Nederland. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van de missiewerkers. Bevlogen mensen die in de voetsporen treden van de missionarissen, oftewel onze missionarissen 2.0.

Missionarissen krijgen een bijdrage voor een welverdiend verlof, bijzondere ziektekosten, of een aanvulling op hun AOW-premie. Missiewerkers ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding, diverse verzekeringen, en een vliegticket, voorbereidingskosten zoals een veiligheidstraining.

De steun van donateurs is daarbij onmisbaar. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en belangrijke werk van de missionarissen onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden. Het thema van de Pinksteractie in 2020 is: ‘Geloven in de ander Samen één missie’.

Dit jaar staan broeder Jan Heuft, missionaris in Algerije, en Colinda Janssen, missionair werker in Liberia centraal. Broeder Jan zet zich in voor vluchtelingen die in Algerije zijn gestrand. Zo zorgt hij ervoor dat de kinderen naar school kunnen. Colinda, steunt moeders met jonge kinderen, die vaak ondervoed zijn of andere gezondheidsproblemen hebben.

U kunt onze missionarissen steunen door: een gift op rekeningnr. IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM, Den Haag.

Meer informatie over de WNM vindt u op: www.weeknederlandsemissionaris.nl

Van harte aanbevolen

Klokken van geloof, hoop en liefde

Klokken maken gelukkig nog steeds, op vanzelfsprekende wijze, deel uit van het openbare leven. In Borne en Hertme worden de uren onverstoorbaar gemarkeerd door het slaan van de torenklok. Klokken geven ritme aan de tijd, symboliseren burgerlijke of kerkelijke gemeenschapszin, zijn uitingen van gevoelens van blijdschap of droefheid. Het zijn toonbeelden van gietvakwerk uit vele eeuwen, die een grote variëteit aan klanken voortbrengen en het hoogtepunt van de klokkengietkunst werd al in de late Middeleeuwen bereikt.

Hoog in de torens schuilt – meestal onzichtbaar, maar wel hoorbaar – een schat van buitengewoon cultuurhistorisch belang. De gieters en opdrachtgevers wisten dat hun klokken niet vaak van nabij gezien zouden worden als ze eenmaal hoog in de toren hingen. Toch hebben zij vaak grote zorg besteed aan vormgeving: profielen, sierranden, reliëfs en fraai beletterde teksten.
De inscripties verraden waarom: klokken waren bestemd voor een verheven taak en werden daarom welhaast als individuen met een eigen ziel behandeld. In vele inschriften is de klok zelf aan het woord. Klokken dragen vaak een eigen naam. In de katholieke kerk worden ze vaak toegewijd aan de patroonheilige van een kerk. We lezen namen als Stephanus, Maria en Joseph of zoals op de kleine klok in de vieringtoren van de St. Stephanuskerk in Borne: ‘Te Deum’. Dit klokje werd trouwens in de oorlog niet door de Duitse instanties meegenomen omdat deze ‘te licht’ werd bevonden.

In de afgelopen weken hebben we de klokken op wat ongebruikelijke uren gehoord. De Nederlandse bisschoppen, Raad van Kerken en burgerlijke overheid deden hun oproep om op verschillende momenten de kerkklokken te laten horen om ‘een boodschap van hoop en troost’ te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus. ‘Met deze ‘klokken van geloof, hoop en liefde’ wilden de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. We hopen dat de luidklokken ook in 2020 en in de toekomst een functie hebben, het instrumenten blijven die oproepen tot gebed, dat onze vreugde en verdriet met klokkengelui omringd blijven.

Klik hier en bezoek de site van Borne in beeld voor een videoreportage door Laurens van Urk.

Bedevaart naar Kevelaer komt te vervallen

Tot onze spijt moeten we u mededelen dat de jaarlijkse bedevaart van de Twentse Processie naar Kevelaer dit jaar vervalt. We zouden op zaterdag 22 augustus voor de 150e naar Kevelaer op bedevaart gaan, een jubileum dus. Maar vanwege maatregelen die in Nederland maar ook in Duitsland gelden omtrent de coronavirus vinden we het niet verstandig om deze dag door te laten gaan. We hebben deze beslissing genomen naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op 21 april j.l. en op advies van pastoor M. Oortman. We hopen in 2021, met u, ons jubileumjaar te vieren.

Namens de broedermeesters,

Laurens van Urk

Oecumenische viering van Hoop en Troost

De afgelopen weken van 18 maart tot 5 mei hebben wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur de klokken geluid in vele plaatsen in Nederland als teken van hoop en troost voor iedereen, die te maken heeft met het coronavirus.

In aansluiting nodigen we u van harte uit voor een korte oecumenische viering met een schriftlezing, een overweging, gebed en muziek via het You Tube-kanaal en de kerkradio van onze kerken. Juist in deze onzekere tijd, waarin we verlangen elkaar te ontmoeten, zoeken we verbinding met elkaar via de sociale media en proberen zo elkaar te inspireren.
De oecumenische viering van hoop en troost is op woensdag 13 mei van 19.00 tot ongeveer 19.30 uur. Met medewerking van de pastores Corrie van Egmond (Waterstaatskerk PKN) en Hélène van den Bemt (Parochie De Goede Herder, HH. Jacobus en Johannesparochie, en de Heilige Geest parochie)

De organist is Louis ten Vregelaar en de trompettist Sebastiaan Haverkate .
U kunt met ons mee vieren via You Tube, in zoekbalk  RK Twente Zuid, als u nog niet geabonnerd bent dan op abonneren klikken (is gratis) of via kerkomroep.nl, type vervolgens : Hengelo in en klik daarna Hengelo PG-Waterstaatskerk aan en u krijgt de dienst in beeld.

Op weg langs 13 Mariakapellen in de Meimaand

We laten de maand April achter ons om in de maand Mei te bezien wat komen gaat. Zeker weten we dat we in de Mariamaand aankomen, Mei – Mariamaand. Het pastoresteam van de parochies de Heilige Geest, De Goede Herder en HH. Jacobus en Johannes nodigt u tijdens u dagelijks bewegingsmoment uit om op zoek te gaan naar de 13 Mariakapellen in onze drie parochies. Neem een creatieve selfie in de kapel en zend deze naar pastor Ria Doornbusch. pastordoornbusch@gmail.com voor maandag 1 juni.

Ook wanneer u in de risicogroep behoord bent u van harte uitgenodigd om hierbij mee te doen, door een selfie te maken met u Mariabeeld in u woonomgeving.

En, er zijn drie prijzen. Eén voor de mooiste selfie bij een Mariakapel, de 13 Kapellen compleet met selfie en voor hen die verblijven in de risicogroep een selfie met u eigen Mariabeeld.

Veel verstilling toegewenst bij Maria met een lach en soms met een traan.

Namens het Pastorale team
Pastor Ria Doornbusch

Samen kerken! Het nieuwe normaal ?

In mijn vorige column van week 13 gaf ik het al aan: deze coronacrisis is een signaal dat we anders zullen moeten omgaan met onze planeet, oog moeten hebben voor haar beperkingen. En dat ik verwacht dat deze crisis bij velen, optimistisch als ik ben, een permanente positieve gedragsverandering teweeg zal brengen. Nu, een 5 weken later, is dat gevoel alleen maar versterkt.

De crisis dwingt ons weliswaar om fysiek van elkaar gescheiden te zijn, maar innovatief als we zijn worden allerlei technische mogelijkheden uit de kast gehaald om virtueel met elkaar in contact te blijven. Van diverse kanten hoor je dat de contactfrequentie zelfs is toegenomen; ik verwacht dat dit na de crisis niet zo snel zal verminderen. Ook zie je meer waardering voor eigen huis en tuin, voor de natuur. Juist in deze lenteperiode laat de natuur zich van zijn beste kant zien, flirt ze met de mens om in de gunst te komen.

Het besef dat onze huidige, westerse, levensstijl het welzijn van onze aarde ondermijnt neemt toe. Deze crisistijd is dan ook de tijd bij uitstek om ons te bezinnen op onze keuzes. De opgelegde beperkingen laten ons zien welke enorme herstelmogelijkheden onze aarde heeft. Op vele plekken ervaart men dat de luchtvervuiling veel minder is; zo is in India de Himalaya weer zichtbaar voor de bewoners. Vissen zwemmen weer in wateren waar tot voor kort de toeristenboten het voor het zeggen hadden. Vogels en dieren komen weer op plaatsen waar ze kort geleden niet meer werden gezien. Men ervaart dit als waardevol. Hoe mooi zou het zijn als dit blijvend is en dat de gedragsverandering ook leidt tot minder verspilling van grondstoffen en, last but not least, tot een eerlijker verdeling van de rijkdommen van Gods schepping.

En de kerken, welke rol spelen zij bij dit veranderingsproces? Hoe komen zij uit deze crisistijd nu de kerkgebouwen nog steeds hermetisch op slot zijn en de gelovigen het moeten doen met uitzendingen via internet en televisie? Zijn we als (traditionele) kerken in staat om een actieve rol te spelen bij deze gedragsverandering en de roep om hernieuwde spiritualiteit? Want na tweeduizend jaar is Jezus zijn boodschap actueler dan ooit: Eerbied voor God en zijn schepping, solidair zijn met elkaar, opkomen voor de zwakkeren, de armen, de eenzamen.

In Amerika zien we volgens Newsweek door de corona-crisis een forse toename van de digitale kerkelijke betrokkenheid, vooral ook bij jongeren tussen 18 en 35 jaar. Ook in het zwaargetroffen Italië zien we eenzelfde opleving. Zo werd het gebed van Paus Franciscus op een totaal verlaten St. Pietersplein door 64,6% van de Italianen live op televisie gevolgd.
Geldt deze opleving ook voor het nuchtere Nederland en zo ja, is deze blijvend? Of is deze gedwongen sluiting van kerkgebouwen voor velen een reden om de kerk te verlaten, voor zover ze dat nog niet gedaan hebben? En daarbij ook de vraag: Wat wordt het nieuwe normaal in kerkenland? Blijven we thuis op de bank zitten, zappend van de ene kerkdienst naar de andere, van het ene spirituele programma naar het andere? Of gaan we weer naar het kerkgebouw waar we naast God ook weer onze medemens ontmoeten? Ik hoop op het laatste.

Gustaaf Boerjan, Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

(Hernieuwde) website: www.raadvankerkenborne.nl

Sam’s kledingactie Hertme gaat niet door

Sam ’s Kledinginzameling voor Mensen in Nood in de periode van 27 april t.m. 2 mei in Hertme wordt vanwege de maatregelen i.v.m. de coronacrisis uitgesteld. De kledinginzameling wordt, als de omstandigheden het toelaten, gehouden in het najaar van 2020.

De Stichting Sam’s Kledingactie hoopt dat iedereen die al kleding heeft opgespaard om in te leveren tijdens de voorjaarsactie deze kleding wil bewaren om deze bij de volgende actieronde in het najaar alsnog te doneren.

Met de opbrengst van de inzameling kunnen heel veel mensen in Ethiopië worden geholpen bij het verkrijgen van schoon water en sanitair.

Pastorale nabijheid

Om contact te blijven houden met onze parochianen laten wij in deze omstandigheden weten dat wij als pastores van de parochies: De Goede Herder, Heilige geest en de HH. Jacobus en Johannes, voor iedereen die daar behoefte aan heeft, beschikbaar te zijn voor een telefonisch gesprek. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 15.00 uur en 17.00 uur.

Op de onderstaande telefoonnummers:

  • Pastoor Oortman 06 – 204 53 713
  • Pastor Timmerman 06 – 250 91 377
  • Pastor van den Bemt 06 – 136 09 293
  • Pastor Doornbusch 06 – 144 06 955

De Mariakapellen blijven geopend voor gebed. Weet dat wij in gebed met u verbonden blijven.

Vieringen volgen via YouTube

In de Goede Week en met Pasen is gebleken dat steeds meer mensen het You Tube kanaal weten te vinden om de Eucharistieviering vanuit Delden te volgen. Er komen zeer veel complimentjes en waarderende woorden binnen, hoe mooi het was en hoe goed het heeft gevoeld voor deze mensen.

Daarom zal er vanaf nu door de week elke dag om 18.30 uur via de kerkomroep een viering te HOREN zijn, en elke zondag via You Tube de Eucharistieviering te zien en te horen zijn.

Op You Tube zullen dan ook de teksten van de liederen te zien zijn, het banknummer NL 42 RABO 0110 9270 44 in beeld komen om de collecte op over te maken en het Gebed van de Geestelijke Communie in beeld komen.

Tevens zullen dan ook elke zondag de opgegeven misintenties worden voorgelezen.