NIEUWS


Noodnummer

Vanaf donderdag 18 juli is er een noodnummer in gebruik genomen door het pastoraal team. Elke week zal een van de pastores, of het pastoraal secretariaat bereikbaar zijn voor parochianen die dit noodnummer bellen.

  • Het telefoonnummer is à 06 – 232 54 488

Dit noodnummer is NIET voor het melden van uitvaarten.

Viering met Inpajoko in St. Stephanuskerk in Borne

Zaterdag a.s., 21 oktober is er om 18.30 uur een viering in de St. Stephanuskerk met het koor Inpajoko onder leiding van Marjon Weerink en met begeleiding van hun eigen combo. Samen met de voorganger hebben ze deze viering voorbereid en het thema gegeven: Geef aan ieder wat hem toekomt. Een thema wat past bij de Wereldmissiemaand. Dit jaar staat het Afrikaanse land Burkina Faso centraal, een van de armste landen ter wereld. Maar ook zij hebben recht op een menswaardig en veilig bestaan. Daarom in deze oktobermaand extra aandacht hiervoor.

We hopen jong en oud te mogen verwelkomen en te ontmoeten in deze viering en na afloop bij het koffiedrinken in de Stefans-hof.

Sint Maarten gezocht

Beste ouders / verzorgers en kinderen van groep 5 of 6. Op zaterdag 11 november vieren we Sint Maarten in de Stefans-Hof. Het is een echte kinderviering waarbij kinderen tijdens de viering ook taken (mogen) vervullen. Voor de viering en de optocht door het dorp zijn we op zoek naar een “echte” Sint Maarten die (onder begeleiding) als ridder verkleed op een paard de lampionoptocht zal aanvoeren samen met het muziekkorps.
Na de optocht zal hij de mensen een traktatie aanbieden en in een klein gedichtje van 7 regels zeggen waarvoor hij is gekomen….We zijn daarom op zoek naar een Sint Maarten uit groep 5 of 6.

 

Lijkt het je wat om Sint Maarten te zijn of om tijdens de viering een voorbede of gedicht te lezen, meld je dan op een van onderstaande mailadressen. We nemen dan contact met je op voor de taakverdeling. Het ligt in de bedoeling om ieder jaar per toerbeurt een andere katholieke school de Sint Maarten te laten aandragen uit groep 5 of 6 of kinderen taken te laten vervullen. Vermeld daarom bij aanmelding je naam, leeftijd en naar welke school je gaat.

We hopen dat je het leuk vindt om samen met ons de verjaardag van Sint Maarten te vieren.

Renate Lammertink: alammertink@home.nl
Wilma Meulenbroek: wilmameulenbroek@kpnplanet.nl

Verbonden in Licht

Dit jaar willen we Verbonden in Licht organiseren op 28 oktober.Zoals u inmiddels weet, wil ‘Verbonden in Licht’ een respectvolle avond zijn om uw dierbare(n) te gedenken. Een warme bijeenkomst om te (h)erdenken, uiting te geven van gemis, verdriet, hoop, vertrouwen en dit te delen met elkaar. We doen dit zonder aanzien des persoons, met respect voor elkaar, ongeacht religieuze achtergrond en of er dierbaren in Borne op de begraafplaats begraven zijn.

De algemene begraafplaats van Borne zal weer sfeervol zijn verlicht. Er is muziek, er worden teksten gelezen. U kunt vanaf 19:00 uur de route over het kerkhof lopen. Wij verwachten de avond rond 20:30/21:00 uur af te sluiten.

Bisdombedevaart naar Lourdes

Na de succesvolle eerste reis (sinds het aantreden van kardinaal Eijk als aartsbisschop van Utrecht) in 2009 met ruim 1.000 deelnemers, wordt deze pelgrimage opnieuw voor de vierde keer op rij aangeboden in samenwerking met de bedevaartorganisatie VNB van 28 april t/m 5 mei 2018.
Het pastoraal team steunt dit initiatief van harte, door gezamenlijk met de drie parochies naar Lourdes te gaan. Contacten gaan tijdens een bisdom bedevaart vaak over de grenzen van de eigen geloofsgemeenschap of parochie heen. En ze duren langer dan de bedevaart.Samen naar Lourdes reizen is een ervaring van betekenis!

Houdt u het volgende parochieblad in de gaten voor meer info en aanmelden.

Gezocht: …

Kinderkoor Unisono zoekt enthousiaste meisjes en jongens, die het leuk vinden om te zingen! Misschien heb je ons wel eens zien optreden en heb je de kriebels gekregen…. Misschien ben je nieuwsgierig geworden door de enthousiaste verhalen van kinderen uit jouw klas… Of misschien ben je gewoon op zoek naar een leuk koor om lekker te zingen.

  • Bij ons mag je komen zingen ongeacht of je nu gelovig bent of niet, kortom: Iedereen is welkom bij kinderkoor ‘Unisono’!!

Bij Unisono gaat het om het plezier van het samen zingen. Naast zingen en muziek maken tijdens de gezinsvieringen verzorgen wij ook de vieringen van de Eerste Heilige Communie. Wij repeteren op de woensdagavond van half zeven tot kwart over zeven. Maar wij zingen niet alleen: Wij doen ook gedurende het jaar door iets leuks, zoals: een kampdag, kerstbuffet, spooktocht of met z’n allen naar een voorstelling. Dus als je zin hebt om te zingen, kom dan gerust een keer langs om te kijken of je het leuk vindt.

Kom dan woensdagavond 18 oktober van 18.30 naar onze open repetitie in de blokhut aan de Esstraat. (achter voormalig modehuis Hesselink).Ook jij bent van harte welkom! Voor informatie, bij voorkeur mailen naar:silvia-ov@hotmail.com

Geloven van generatie op generatie…

Geloven van generatie op generatie roept iets op van ‘ontwikkeling en voortgang’. Dat vraagt in onze tijd en in onze streken om een omslag van een ‘onderhoudspastoraal’ naar een ‘missionaire parochie’. En dit kan niet zonder een inhoudelijke bezinning op de situatie van onze parochies en diverse geloofsgemeenschappen. Dan hebben we het ook over het herinneren van onze identiteit en ons doel.

Binnenkort loopt ons pastoraal beleidsplan ten einde en zullen we opnieuw moeten nadenken over de toekomst en de onze doelen en mogelijkheden. Soms denk je weleens dat we vergeten zijn, wie we zijn en voor wat we geroepen zijn om te doen als kerk? Zovelen ook binnen onze kerken kennen Jezus niet persoonlijk en verlangen dus ook niet naar Hem. Daar ligt een sleutel? Moeten we Christus opnieuw voorstellen en mensen helpen om opnieuw apostelen van Jezus te worden? Hij is Dezelfde door alle tijden heen. Nadenkend over de voortgang van ons geloof, komen we ook de pijnpunten tegen die de huidige omstandigheden in onze streken de kerken kenmerken. Een belangrijk gegeven! Onder meer, hoeveel gelovigen ‘lijden’ er onder dat hun (klein)kinderen niet (meer) naar de kerk gaan?

Veranderingen ontstaan meestal pas echt, wanneer de situatie daadwerkelijk daar is, maar we proberen ook in te spelen op dit gegeven. Geen gemakkelijke opdracht, maar wel eentje die voor iedereen geldt: niet alleen voor bestuurders en pastores. Maar voor iedere katholiek. Dan komen er vragen op: geven we prioriteit aan het weekend, gastvrijheid, hartverwarmende muziek, goede overwegingen, een betrokken gemeenschap, duidelijke verwachtingen in de parochie, dienstbaarheid op basis van sterkten en talenten van mensen, het samenbrengen van kleine groepen mensen, de ervaring van de heilige Geest en een uitnodigende parochie. Zoekende en tastende komt dit aan het licht… ik geloof en hoop dat volgende generaties ook zullen geloven. De vieringen rondom Allerheiligen, Allerzielen en heel bijzonder ook Sint Maarten geven ons prachtige gelegenheden om het mooie, inspirerende en hoopvolle van ons ‘katholiek zijn’ te delen en door te geven aan de volgende generaties!

Namens het pastoraal team,
Carla Roetgerink, pastoraal werkster.

Wereldmissiemaand 2017

Een oprecht hart wordt altijd beantwoord: In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.

Het land van de oprechte mensen: Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. Vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar: gedwongen huwelijken; beschuldigingen van hekserij.
Hulp voor meisjes en vrouwen: De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming en onderdak bij congregaties van zusters of in gezinnen van catechisten, die vaak zelf maar net genoeg hebben voor het levensonderhoud.

In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn. Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen, vaak weduwen. “Het zijn traumatische gebeurtenissen. Om te voorkomen dat ze vermoord worden, moeten ze vluchten. Ze laten alles achter: hun kinderen, familieleden, hun hele leven”, vertelt zuster Hortencia Sizalande, die het centrum Delwendé leidt. Om in hun levensonderhoud te voorzien verbouwen de vrouwen groente, spinnen ze katoen en produceren zeep. Langzamerhand is er een gemeenschap ontstaan.

Missio helpt: De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Het laat ons niet onverschillig dat meisjes in Burkina Faso slachtoffer worden van een gedwongen huwelijk of dat vrouwen als heks vervolgd worden. Daarom steunt Missio Pauselijke Missiewerken de zusters en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project waarvoor geld wordt ingezameld betreft de kinderen en jongeren die zwaar en gevaarlijk werk doen in de illegale goudmijnbouw.

Help onze medegelovigen in Burkina Faso. Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op:NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

Café Liedenbaum

Per 1 oktober is café slijterij ‘Liedenbaum ‘ overgenomen door Martin en Jori Kappert. Dat houdt in dat de familie Liedenbaum, na meer dan een eeuw, geen uitbater meer is van ons bekende dorpscafé. Hiermee komt een einde aan de periode café Liedenbaum in Hertme. De familie Liedenbaum was in al de tijd dat ze eigenaar was van het café en de slijterij zeer nauw bij de gemeenschap en de parochie van Hertme betrokken. Om even bij de laatste generatie te blijven: we weten allemaal hoe Jan en Ria altijd in de gemeenschap stonden en wat Hertme aan hen te danken heeft. Iedereen kon altijd bij hen aankloppen voor een feestje, bijeenkomst, enz.. Jan en Ria dachten dan altijd mee om alles zo voordelig mogelijk te regelen. Dit ging soms wel eens ten koste van hun eigen inkomsten. Voor de verenigingen en voor de kerk gold hetzelfde.

De muziekvereniging heeft sinds mensenheugenis gerepeteerd en uitvoeringen gegeven in de zaal bij Liedenbaum. Hetzelfde geldt voor de malletband. Jan en Ria dachten vaak meer aan het belang van de verenigingen dan aan hun eigen belang.Jan was jarenlang, tot aan zijn dood, lid van het herenkoor. Het koor had altijd zijn vaste stek bij Liedenbaum: met feestjes, vergaderingen, koffietafels met St. Caecilia maar vooral ook na de repetities. Wat voor de andere verenigingen gold, gold zeker ook voor het koor.In de loop der jaren hebben vele clubs en verenigingen Liedenbaum (Lindeboom) als thuisbasis gehad.

Met recht een thuisbasis. “Bie Lindeboom wa’j in hoes”. Je was er eigen. Je was er thuis. Als je er als vreemde binnen kwam, was je er ook snel eigen. Daar zorgde Jan dan wel voor met één van zijn vele grappen. Jan en Ria waren geweldige noabers voor de kerk. De kerk kon altijd bij hen terecht, of het nu was voor het gebruik van de zaal bij avondwakes, parochiebijeenkomsten, het lenen van stoelen, kopjes, of wat dan ook, Jan en Ria hielpen daar waar ze konden.

Na de dood van Jan bleef Ria in dezelfde stijl doorgaan. De gemoedelijkheid en gulheid bleef tot de laatste dag. Ria, en Jan (postuum) ontzettend bedankt voor alles wat jullie voor Hertme hebben gedaan.Ria, we wensen je heel veel fijne jaren in je nieuwe omgeving in Borne. Je hebt het dubbel en dwars verdiend. We hopen je nog heel vaak in Hertme terug te zien. Vergeet ons niet.
We wensen Jory en Martin Kappert heel veel succes.

Locatieraad H. Stephanus Hertme

Ons’ Lieve Heer op Solder

Als vervolg op het uitstapje naar de Mariatentoonstelling in mei, organiseren wij vanuit de drie parochies een bezoek aan het museum in Amsterdam: Ons’ Lieve Heer op Solder. De katholieke Jan Hartman is zo succesvol als ondernemer – hij zit in de linnenhandel en int accijnzen op wijn –dat hij op 10 mei 1661 in staat is om dit huis aan de Oudezijds Voorburgwal en twee aangrenzende steegwoningen te kopen. Onmiddellijk begint hij met een flinke verbouwing van de panden. De zolders van de drie huizen laat hij samenvoegen tot een katholieke huiskerk.

Dit is de kerk waarnaar het museum is genoemd:Om kennis te maken met deze bijzondere kerk willen wij u uitnodigen om vrijdag 3 november 2017 met ons mee te gaan. Maximaal aantal deelnemers: 16 Wie het eerst komt, het eerst maalt, VOL is VOL. We vertrekken vanaf station Hengelo.
Opgave bij: Mevr. B. Horck. Tel. 074-349 22 12 Email: contact@pastoraalteam.nl

Marialof in de St. Lambertusbasiliek.

De hele maand oktober zal er een Marialof worden gehouden op zondagen om 18.00 uur. Het pastoraal team nodigt u hiervoor van harte uit om samen te komen rondom ons aller Moeder.