NIEUWS


Interview Priesterstudent

Priesterstudent Erik Rozeman, afkomstig uit Hengelo, ontvangt op 13 november a.s. zijn diakenwijding in de Catharinakathedraal in Utrecht. Op donderdag 28 oktober, na de Eucharistieviering om 19:00 uur in de Lambertusbasiliek, stelt hij zich graag nader voor. Hij laat zich hiertoe interviewen door Hans Morssinkhof, om te vertellen over zijn roeping tot het priesterschap. Ook rector Patrick Kuipers van het Ariensinstituut is hiervoor uitgenodigd. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Het platteland van alle Nederlanders

De voordeur zit op slot, klemt en is duidelijk niet bedoeld om iemand binnen te laten. Toch is het geen probleem om binnen te komen. Aan de achterkant is een deur die duidelijk veel gebruikt wordt. Een paar laarzen staan voor de deur en de deur gaat makkelijk open. Je komt binnen en belandt in een grote keuken. Er is een stoel, er is koffie, nog voor je gezegd hebt waarvoor je eigenlijk komt. Je bent welkom. Dat is de situatie op vele plaatsen op het platteland in ons Twentse landschap. Zo mag ik het steeds weer ervaren als ik bij boeren-bedrijven aan mag komen.

Boer en tuinder zijn in deze tijd lijkt nauwelijks nog op het nostalgische beeld dat wij voorgeschoteld krijgen in de reclame en waar recreërende medemensen uit de stad naar op zoek zijn. Er wordt geboerd op het scherpst van de snede. Voldoende financiële resultaten zijn alleen mogelijk bij zorgvuldige beheersing van kostprijs en van kwaliteit. Een overvloed aan informatie moet verwerkt worden op het gebied van techniek en regelgeving. Voortdurende aanpassing is nodig van de boer en tuinder met wat markt en maatschappij vragen: goedkoop en gezond voedsel dierenwelzijn, natuurschoon, duurzaamheid.

Wie ben je als boer en tuinder in deze omstandigheden? Waar ligt je persoonlijke motivatie om boer en boerin te zijn, wat is voor jou hart en ziel van je bestaan? Geen mens is hetzelfde, maar essentieel voor de meeste boeren en tuinders is dat ze werken ‘met hart en ziel’.

Boeren en tuinders werken dag in dag uit met de Schepping. Het is wonderlijk welke mogelijkheden onze aarde allemaal biedt en welke nieuwe mogelijkheden er steeds weer ontdekt worden. Tegelijkertijd staat ze vaak voor dilemma’s: wat kan wel en wat kan niet? Hoever ga ik, in het ‘bewerken’ van gewas en verrijken van de bodem? Waar ligt de grens tussen meewerken aan Gods Schepping en het uitbuiten van de aarde?

Het wordt de boeren en tuinders in deze keuzes niet eenvoudig gemaakt. De concurrentie is keihard en de druk van hogerop is groter dan ooit. Daarmee ligt er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van boeren: elke dag staan ze voor de keuze hoe ze hiermee om willen gaan en welke keuzes ze hierin maken.

Als consument staan we vaak nauwelijks stil bij deze verantwoordelijkheid. Sterker nog, we hebben vaak niet eens oog voor onze eigen bijdrage aan dit proces. We kunnen elkaar vinden, wanneer wij gezamenlijk zorg willen dragen voor een goed product aan de ene kant en een goede prijs aan de andere kant. Ook kunnen wij elkaar vinden, wanneer wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de Schepping willen dragen, waarbij zowel boeren, tuinders, als consumenten keuzes maken die leiden tot duurzaamheid en behoud van de Schepping.

Als we het eerste bijbelboek openen in het oude testament dan komen we aan bij Genesis.  Genesis betekent ‘ontstaan’,  ’oorsprong’,  ‘wording’.  Het bijbelboek vertelt namelijk over het ontstaan van de wereld, over de oorsprong van de mensheid en over de wording van het volk Israël Genesis 1, 1-2 ’In het begin schiep God hemel en aarde’. Genesis 1, 26, 28 (nieuwe bijbelvertaling) Toen zei God: “Laten we mensen maken! Mensen die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij zullen zeggenschap hebben over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht, over de dieren op het land, de tamme en de wilde, de grote en de kleine.’  Jullie moeten de aarde aan je onder-werpen, je krijgt zeggenschap over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht, over alle dieren op het land.

Er wordt ons verantwoordelijkheid aangezegd vanuit de Schrift voor onze Schepping.  Een verantwoordelijkheid die we niet alleen op de schouders van de boer en tuinder mogen leggen. Nee, het platteland, het gaat ons allen aan. Er wordt ons verantwoordelijkheid aangezegd, verantwoordelijkheid voor ons allen. Het platteland, het gaat ons allen aan.

Ria Doornbusch, Pastoraal werker

Ouderenviering Hertme

Op dinsdag 25 oktober wordt er in de geloofsgemeenschap van Hertme een ochtend voor ouderen gehouden. De dag wordt begonnen met een eucharistieviering om 9.30 uur in de kerk. Pastoor Jurgen Jansen gaat in deze viering voor. Voor wie dat wenst bestaat de mogelijkheid de ziekenzalving te ontvangen. Het dameskoor verleent medewerking. Na afloop van de viering is er tijd voor wat gezelligheid in het gemeenschapscentrum met een kopje koffie en een drankje.

Wereldmissiemaand

‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’ Met dit citaat uit het Bijbelboek Handelingen (4,20) voert Missio dit jaar campagne voor Wereldmissiemaand. Op 24 oktober is het Missiezondag. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, zo zegt paus Franciscus. Daarom brengt Missio dit jaar tijdens Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.

Jonge kerk – De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van dit West-Afrikaanse land. De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er waren toen nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken werd het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de Kerk enorm verbeterd. Deze richt zich onder meer op onderwijs, caritas en gezondheidszorg.

Vrouwen en kinderen – In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief: de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen.  Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op: NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand in Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl  

Vanuit het pastorale team

Toerusting en vorming – Als pastoraal team zullen we in het najaar een aantal avonden verzorgen voor onze uitvaartvrijwilligers. Zowel vrijwilligers als pastores hebben zich te blijven vormen in hun taken, ook al doe je al jaren met grote toewijding en deskundigheid je dienstwerk. Daarbij komt; elkaar ontmoeten met vertrouwde en nieuwe vrijwilligers heeft zijn eigen dynamiek en meerwaarde.

Ook zullen we voor Pasen volgend jaar voor onze lectoren een aantal momenten creëren om elkaar te ontmoeten. Onder begeleiding van een deskundige zullen de lectoren ontdekken wat het vraagt aan voorbereiding, wijze van lezen, wijze van bidden. De lectoren zullen tijdig een uitnodiging ontvangen.

Pastoraal beleidsplan – Het pastoraal team zal in september tot december, onder begeleiding, een pastoraal beleidsplan schrijven. Met  de volgende oriëntatie: wie zijn wij als parochie over vijf jaar? Wat hebben daarvoor nodig, waar zal onze focus liggen? Waar willen we in investeren? Waar nemen we afscheid van? Uit cynisme? Uit angst? Nee hoor! Omdat ons geloof ons ter harte gaat voor de kerk van morgen! Daarvoor zullen we de lessen uit het verleden meenemen en ontvangen bronnen van inzicht meenemen om ons geloof in de toekomst gestalte te geven.

Namens uw pastores, Pastoor Jurgen Jansen

Nieuws vanuit de Dijkhuiskapel

De meesten mensen zullen via de media hebben gehoord dat onze regering versoepelingen heeft aangekondigd vanaf 25 september, dat is natuurlijk fijn. Het betreft landelijke versoepelingen voor een breed publiek gericht op openbare voorzieningen. De versoepelingen gelden helaas nog niet voor de zorglocaties dus ook niet voor de Dijkhuiskapel. Het RIVM werkt nog aan de richtlijnen hiervoor. We verwachten rond de tweede week van november dat het RIVM met advies voor de zorginstellingen zal komen. We zullen dan in overleg met het management van het TMZ ’t Dijkhuis bespreken of en op welke wijze de maatregelen versoepeld kunnen worden.

Vooralsnog blijft het dus gelden dat u zich voor iedere viering in de Dijkhuiskapel dient aan te melden via het secretariaat van de St. Stephanuskerk te Borne. Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van: maandag t/m vrijdag tussen 09.30 t/m 11.30 uur. Tel: 074-266.1310

Opgave voor de eerste heilige Communie 2022

In januari 2022 gaat de voorbereiding op de eerste heilige Communie van start voor de kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten. In het voorjaar zullen zij hun eerste heilige Communie doen. Wij werken met het project “Blijf dit doen”. Alle kinderen krijgen een werkboek, waarin de thema’s, verhalen en opdrachten staan, zodat u ook thuis met uw kind aan de slag kunt.

De voorbereiding wordt begeleid door de werkgroep eerste Communie en een pastor. Deelname aan de voorbereiding op de eerste heilige Communie kost € 35,-. U kunt uw kind aanmelden door te mailen naar het secretariaat van het pastoraal team, mw. Berna Horck, secretariaat@pastoraalteam.nl met vermelding van de naam van uw kind, de school waarop uw kind zit en uw woonplaats. U ontvangt dan een mail met het opgaveformulier, dat u voor 1 december 2021 ingevuld terug kunt sturen. 

U krijgt daarna per mail een uitnodiging voor de eerste informatieavond in januari 2022. Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met het pastoraal secretariaat 074-349 22 12 en vragen naar mevrouw Horck.

pastorale team, Berna Horck secretaresse

Oktobermaand – Rozenkransmaand

Is bidden niet één van de intiemste dingen die wij als mensen kunnen doen? Alleen en samen! Wanneer ons gebed rechtstreeks uit ons hart komt, maakt het niet uit welke woorden we gebruiken; maakt het niet uit of het mooie zinnen zijn die precies verwoorden wat ons bezighoudt. Soms zullen die woorden als vanzelf komen, hoe onsamenhangend misschien ook, en soms zijn we misschien alleen maar stil.

Of we bidden het Onze Vader, of in deze oktobermaand de rozenkrans; het steeds terugkerende wees gegroet kan ons veel rust geven. Bidden kan leiden tot opluchting, we kunnen er misschien onze diepere gevoelens mee verwoorden, die we dan mogen loslaten. En soms is het niet meer, maar dat is dan ook meer dan genoeg dan een roep om hulp: ‘help me, dit kan ik niet alleen…’ En misschien kennen we dan ook de ervaring dat het rustiger wordt in onszelf wanneer we al wat ons zo bezighoudt durven uiten in gebed,  hoe onbeholpen misschien ook.

Bidden doet iets met ons. Ook al hebben we daar vaak helemaal geen woorden voor. En ook al krijgen we, naar ons eigen idee, lang niet altijd waar we om gevraagd hebben. Want is het ook niet zo dat in het onze zorgen bij God, bij Maria of bij Jezus, neer mogen leggen eigenlijk al een antwoord zit opgesloten.

Bidden heeft dan ook alles te maken met vertrouwen. Is bidden niet: de sprong wagen, de sprong naar God, en vertrouwen dat we, hoe dan ook, worden opgevangen? Begint bidden niet met het weten dat we als mens niet op onszelf staan, dat we ons leven en ons bestaan niet aan onszelf te danken hebben. Is bidden niet: weten van de verbondenheid tussen onszelf en het geheim van het leven dat ons draagt?

En is het niet zo dat als ik er diep van doordrongen ben, dat ik mijn leven niet aan mezelf dank, maar aan God die mij tot leven riep, dat ik dan weet dat dit ook voor alle andere mensen geldt. Iedereen dankt het bestaan aan dezelfde God, krijgt het leven uit dezelfde bron. Hoe meer ik me daarvan bewust ben, hoe dieper ik ook weet dat de ander mijn medemens is, dat we heel diep met elkaar verbonden zijn, zo zelfs dat we in wezen één zijn!

En dan weet ik immers ook dat datgene waar ik behoefte aan heb, ook voor de ander geldt. Ons vermogen om ons in een ander in te leven, is dus eigenlijk een goddelijk vermogen, iets wat ons door God gegeven is, en ongelooflijk kostbaar!

Samen bidden heeft een ongelooflijke kracht. Hardop, maar ook samen zijn in stilte. We mogen dat ervaren in onze vieringen. Maar ook als we niet fysiek samenkomen, kan ons gebed ons verbinden met elkaar, kan een diepe verbondenheid en kracht geven. Om daarna weer te kunnen doen wat  gedaan mag worden, om er te zijn voor elkaar, juist nu, nu ons leven nog steeds zo angstig en onzeker is.

Bidden is: onszelf toevertrouwen aan Gods liefde. De bodem waarop we mogen staan. Een bodem waar we nooit doorheen kunnen zakken. Vanuit die veiligheid kunnen we zoveel betekenen voor elkaar.

Open Monumentendag

Het thema is: ‘Mijn monument is jouw monument’. Met dit evenement wil Open Monumentendag gezamenlijk de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bijzondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en het daarmee te behouden voor een breed publiek.

Elk jaar in het tweede weekend van september openen tijdens Open Monumentendag duizenden monumenten hun deuren voor publiek. Open Monumentendag verbindt mensen met monumenten en laat zien dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking voor onze leefomgeving en voor onszelf zijn.

In Borne is onder andere onze St. Stephanuskerk aan de Grotestraat van 12.00 uur tot 16.00 uur open om te bezichtigen.